Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Операційний підсилювач це-

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Q1. Операційний підсилювач це:

.підсилювач потужності,  підсилювач струму;    підсилювач напруги;

Q2. До динамічних параметрів операційного підсилювача відносять

  вхідний та вихідний опори, напругу зміщення, вихідний струм;   

             коефіцієнт підсилення, полосу пропускання,

             полосу пропускання, швидкість наростання вихідного сигналу;

Q3. Вхідний опір операційних підсилювачів з польовими транзисторами на вході досягає:

             rвх=200 106 Ом;

               rвх100 103 Ом.

               rвх=50 103 Ом;

Q4. Симетрична система живлення операційного підсилювача має:

             одно джерело живлення;

             два джерела живлення з різними величинам напруг;

             два джерела живлення з однаковими величинами напруг.

 

Q5. Який із наведених сигналів визначає максимальну вихідну напругу операційного підсилювача?

      

           U2;   

           U1;                                                                                                                                                                                                                

           U3.

                                                                                                           

                                                                                                     

Q6. Вхідний опір інвертуючого підсилювального каскаду на операційному підсилювачу визначається як:

                       ;

                     ;

                     

                       ;

                     .

Q7. Регулюємий  резистор R3 в наведеній схемі підсилювача застосовується для:

     - компенсації напруги зміщення операційного підсилювача;

     - регулювання коефіцієнта підсилення ;

      -регулювання вихідного опору підсилювача;

                                                                                                                  

Q8. Резистор R3 застосовується для:

         -    підвищення вхідного опору підсилювача;

         -компенсації зсуву вихідної характеристики підсилювача;

        -     підвищення завадостійкості підсилювача.                            

Q9. Вхідний опір наведеної схеми підсилювача визначається як:

-                      ;

-                       +R2;

                          -.

Q10.  Наведена схема підсилює:

            -постійну складову сигналу U1;

             -  змінну  складову сигналу U1;

             -  змінну і постійну складову сигналу U1.

Q11.  Закон зміни вихідної напруги інтегратора визначається формулою:

                                                                            

    ;                                                                      

  

   ;          

    .

Q12.      Вихідний сигнал суматора для заданих параметрів R1=10 кОм, R2=10 кОм, R3= 100

         кОм, U1=1В, U2=-2В дорівнює:

                   U3=10В;

                U3=-10В;

                   U3=5В.

Q13. На рисунку наведена принципова електрична схема :

                                                                          

    фільтра високих частот;

    фільтра низьких частот;

   полосового фільтра.                                

Q14. Стала часу фільтра дорівнює:

                                                                         ;                                                                                

;

.

Q15.  Гранична частота полоси пропускання наведеної схеми фільтра низьких частот визначається як:

                                                                ;

      ;

                                                   .  

Q16. В напівпровідниковій інтегральній схемі елементи сформовані:

 - в обємі і на поверхні кремнієвої пластини;  

           - на скляній або керамічній пластині;   

           -  навісним монтажем на пластині із ізоляційного матеріалу.

Q17. Ступінь інтеграції визначається:

  - розмірами інтегральної мікросхеми;

             - кількістю елементів в інтегральній мікросхемі;

  - технологію виготовлення.

             

             

Q18. Номінальна напруга живлення сучасних операційних підсилювачів складає:

                     6,3 В;

                     12,6 В;

                     15 В.

Q19. Який із наведених сигналів визначає напругу зміщення?

      

          -       U;                                                                                                                                                                                                                   

         -      U;   

          -       е.

                                                                                                           

                                                                                                     

Q20. Коефіцієнт підсилення інвертуючого підсилювального каскаду на операційному підсилювачу визначається як:

                       ;

                         ;

                       ;                        

                      .

Q21. Вихідний сигнал підсилювача у якого , ,  і  , дорівнює:

                   ;

                  ;

                       .

Q22. При регулювання резистора R2 коефіцієнт підсилення К змінюється згідно наведених графічних залежностей

                    

                                                    

                   

                                                                                                           

Q23. Коефіцієнт передачі К наведеної схеми підсилювача дорівнює:

                         ;

                           ;                          

                           .

          

             

Q24.      .  На еквівалентній схемі операційного підсилювача rвих це:

            -   резистор, що включають для обмеження вихідного струму;

            -    вихідний опір операційного підсилювача ;

            -       вхідний опір кола навантаження.

Q25.  За допомогою транзистора VT здійснюється:   

    -регулювання величини U2;

      -зміна сталої часу інтегратора;

     - розряд конденсатора С.

 

                                                                      

Q26.    Вихідний сигнал суматора для заданих параметрів R1=20 кОм, R2=20 кОм, R3= 50

         кОм, U1=1В, U2=-2В дорівнює:

        -U3=    ;

       -U3=    ;

       - U3=     .

Q27. Вихідний сигнал суматора для заданих параметрів R1=R2=R3=R4=20кОм, U1=-1В,

        U2=2В дорівнює:

      -U3=    ;

      -U3=     ;

       -U3=    .

Q28. Амплітудна частотна характеристика полосового фільтра має вигляд:

    

                                                                                                 

                  

                             

Q29.  Вихідна характеристика наведеної схеми перетворювача  R- U має вигляд:                                        

                 

                                                                              

            

     

                            

                                                                                                                               

                                                                 

                                                                                                                    

Q30. В гібрідній мікросхемі активні елементи сформовані:

 - в  обємі кремнієвої пластини;

  - на поверхні кремнієвої пластини;

  - навісним монтажем на скляній або керамічній підложці.

Q31. Аналогові інтегральні мікросхеми застосовують для:

- перетворення електричних сигналів, що змінюються за законом неперервної функції;

- перетворення електричних сигналів, що змінюються за законом дискретної функції.

Q32. Буква К на початку назви мікросхеми означає:

              -технологію виготовлення;

              - область застосування;

              - вид мікросхени.

Q33. Коефіцієнт підсилення операційного підсилювача лежить в межах:

                  Ко=50…100;

                  Ко=400…70103;

                   Ко=100…1103.

Q34. Максимальна величина вихідної напруги операційного підсилювача на лінійній частині вихідної характеристики при напругах живлення 15В дорівнює:

 

                   14В  ;           10В;           12В.

Q35. Яка із наведених схем є схемою неінвертуючого підсилювача?

            а)                                                       б)                                                            в)

                                 

Q36. Вхідний опір неінвертуючого підсилювального каскаду на операційному підсилювачу визначається як:

                        ;

                      ;

                       ;

                   .

Q37. Регулюємий  резистор R2 в наведеній схемі підсилювача застосовується для:

                                                                

        -компенсації напруги зміщення

операційного підсилювача;

       -регулювання вхідного опору підсилювача;

       -регулювання коефіцієнта підсилення.

Q38. Резистор R3 застосовується для:

        -підвищення вхідного опору підсилювача;

         -компенсації зсуву вихідної характеристики підсилювача;

         -підвищення завадостійкості підсилювача.                            

Q39. Коефіцієнт передачі К наведеної схеми підсилювача дорівнює:

                      ;

                       ;

                           .

Q40.    На рисунку наведена електрикна принципова схема:

   -  інтегратора;

    - диференціюючої  ланки;

    - фільтру.

Q41. Коли на вх.оді інтегратора діє постійна напруга (U1=const), то вихідний сигнал змінюється за законом:

    

                 ;

              ;    

                .

Q42.      Вихідний сигнал суматора для заданих параметрів R1=10 кОм, R2=10 кОм,

              R3=100кОм, U1=1В, U2=-2В дорівнює:

                        U3=     ;

                        U3=         ;

                         U3=        .

                                                                                                         

Q43.    Вихідний сигнал суматора для заданих параметрів R1=20 кОм, R2=20 кОм, R3= 50

         кОм, U1=1В, U2=-2В дорівнює:

                       U3=     ;

                       U3=     ;

                     U3=      /.

Q44. Вихідний сигнал суматора для заданих параметрів R1=R2=R3=R4=20кОм, U1=1В,

        U2=-2В дорівнює:

                   U3=    ;

                  U3=      ;

                  U3=     .

Q45. Амплітудна частотна характеристика фільтра низьких частот має вигляд:

    

                                                                                                 

                     

                                                          

                                                                                                                

                                                                                                                 

Q46. Полосовий фільтр одержують одним із видів з’єднання фільтрів низьких та високих

        частот:

                                                                                                                

                 паралельним;                       послідовним;               паралельно- послідовним.

Q47.  Гранична частота полоси пропускання наведеної схеми фільтра низьких частот визначається як:  

                                                   ;

     ;

                                                  .  

Q48. Коли R1=R3=10 кОм, R2=20 кОм, то коефіцієнт підсилення наведеної схеми дорівнює:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ;

             ;

             .

    

                                                                               

Q49. На принциповій електричній схемі аналогова інтегральна мікросхема позначається як:

       VD;

      VT;

        DA.

Q50. Яка із наведених схем є схемою інвертуючого підсилювача?

                  

EMBED Word.Picture.8  

EMBED Word.Picture.8  

EMBED Word.Picture.8  

EMBED Word.Picture.8  

EMBED Word.Picture.8  
1. методическое пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов IVVVI курсов педиатрического факул
2. домкрат Сначала бетонируется слабо армированный железобетонный элемент с отверстиями для напрягаемой ар
3. Constellations of the star sky
4. Тема 13 ФИСКАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 1 Дискреционная недискреционная фискальная политика
5. ТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ CCESS Учебнометодическое пособие по изучению дисциплины и выполнению курсов
6. the lnguge of business documents2
7.  Теоретические основы управления и планирования в торговой организации в условиях кризиса
8. Понятие конфликта.html
9. Час здоровья и спорта Учебный час выделяемый на проведение данных занятий по согласованию с Министерств
10. КГ123456 Від даного шлюбу дітей не має
11. Прикосновение к святости
12. термодинамического подхода к социальным движениям
13. Икос 1 Ангелов Творец егда во рабии зраце на землю снисшел до тридесятьлетняго возраста не являл еси
14. по теме- Учение о Конституции
15. тематический план и содержание лекций Номер и наименование тем лекций
16. а и выплавлением ядра
17. Разработка наиболее рациональных приемов использования микробов
18. Курсовая работа- Наличие и движение ОС
19. тема обработки и хранения конфиденциальных документов
20. 1к 30 А16~ бір айлы~ А2а Мемлекеттік бас~арумен А2б Жо~ары т~р~ан ат~арушы органдар~а А3б бекітіл