Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Облік ремонту основних засобів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


32. Облік ремонту основних засобів.

Протягом періоду експлуатації основних засобів здійснюються витрати для підтримання їх у робочому стані: технічне обслуговування та ремонт.

Технічне обслуговування це роботи, які виконуються для підтримання роботи основних засобів, попередження їх несправностей та зупинок.

Ремонт це роботи, що виконуються для відновлення працездатності основних засобів.

Залежно від обсягу та складності ремонтних робіт розрізняють поточний і капітальний ремонти.

Поточний ремонт, як правило, є короткотерміновим, нескладним, недорогим і здійснюється для відновлення працездатності основних засобів.

При капітальному ремонті здійснюється відновлення ресурсу об'єктів основних засобів з метою отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід.

За П(С)БО 7 «Основні засоби» витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Якщо ремонт здійснюється виробничим підрозділом підприємства, то витрати на його проведення доцільно нагромаджувати на рахунку 23 «Виробництво» (субрахунок ремонтного виробництва), з подальшим списанням на відповідні рахунки витрат залежно від призначення та місця використання основних засобів. При цьому складаються записи:

Дебет 23 «Виробництво» (аналітичний рахунок ремонтного виробництва); Кредит 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; Кредит 661 «Розрахунки з оплати праці»; Кредит 65 «Розрахунки за страхуванням»; Кредит 91 «Загальновиробничі витрати». При завершенні ремонту об'єкта:

Дебет 23 «Виробництво» (субрахунок інших видів виробництв); Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»; Дебет 92 «Адміністративні витрати»; Дебет 93 «Витрати на збут»; Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»; Кредит 23 «Виробництво» (субрахунок ремонтного виробництва). Якщо ремонтні роботи виконуються безпосередньо працівниками підрозділів підприємства, то витрати на ремонт відображаються безпосередньо на рахунках класу 9 «Витрати діяльності».

При виконанні ремонту сторонніми організаціями виникають розрахунки з ними: 1. На вартість ремонту:

Дебет 23 «Виробництво» (субрахунок основного виробництва); Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»;

Дебет 92 «Адміністративні витрати»; Дебет 93 «Витрати на збут»; Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»; Кредит 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Одночасно на суму ПДВ:

Дебет 641 «Розрахунки за податками»;

Кредит 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів (модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від їхнього використання, додаються до первісної вартості об'єкта. Прикладом таких поліпшень може бути реконструкція об'єкта основних засобів, після якої відбувається збільшення виробничої потужності, скорочення матеріальних витрат на виробництво або збільшення терміну його корисного використання.

33. Облік вибуття основних засобів.

Об'єкти основних засобів можуть вибувати з підприємства внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Вибуття основних засобів і необоротних матеріальних активів відображається в обліку за однаковою методикою, але з використанням спеціально призначених субрахунків рахунка 74 «Інші доходи» та рахунка 97 «Інші витрати».

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається як різниця між доходом від операції вибуття і їх залишкової вартості з урахуванням суми непрямих податків та витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

1. Продаж основних засобів

Для обліку доходів від реалізації основних засобів використовують субрахунок 742 «Дохід від реалізації необоротних активів», для обліку витрат — 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

2. Ліквідація основних засобів

Ліквідація об'єктів основних засобів здійснюється за умови, якщо вони не відповідають критеріям визнання активом. Ліквідація об'єктів основних засобів може бути повною або частковою. У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна вартість зменшується на суму такої ж вартості ліквідованої частини, а знос об'єкта зменшується пропорційно до частки цієї вартості. Для обліку витрат, що виникають при ліквідації необоротних активів, використовують субрахунок 976 «Списання необоротних активів». За дебетом цього рахунка списують залишкову вартість об'єкта, що ліквідується, та витрати, пов'язані з ліквідацією. Якщо при ліквідації виявляються матеріальні цінності, придатні для подальшого використання, то вони оприбутковуються на субрахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

36. Поняття та види фінансових вкладень (цінних паперів).

Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ, і його власником.

До цінних паперів належать акції, облігації, зобов'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, національні лотереї.

Цінні папери являють собою засвідчене право володіння грошовими документами, що визначає відносини між юридичною особою, що випустила ці документи від свого імені (емітент), та їх власником (покупцем), і передбачають як правило виплату доходів у вигляді дивидентів відповідно до внесеної суми на розвиток виробництва, а також передавання (грошових прав іншим особам.

Акція - це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного фонду акціонерного товариства (компанії), дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії).

34. Облік основних засобів за оперативної та фінансової оренди.

Фінансова оренда це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. При цьому право власності на актив може передаватись після закінчення терміну оренди.

Будь-яка інша оренда, що не передбачає взагалі передачі ризиків та вигід від володіння майном, вважається операційною.

За П(С)БО 14 «Оренда» оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1.  Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

2.  Орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання.

3.  Строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди.

4.  Теперішня мінімальна вартість орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.

Облік активів, отриманих у фінансову оренду, ведеться на субрахунках рахунка 10 «Основні засоби» або «Інші необоротні матеріальні активи» залежно від виду майна. Одночасно облік зобов'язань із фінансової оренди ведеться на рахунку 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди»:

Рахунок 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди» має такі субрахунки:

531  «Зобов'язання з фінансової оренди»;

532 «Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів».

За кредитом рахунка 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди» відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за отримані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом її погашення, переведення до поточних зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік зобов'язань з оренди ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

Окрім вартості об'єкта оренди орендар сплачує орендарю відсотки за користування майном.

Зобов'язання за нарахованими відсотками обліковуються за кредитом рахунка 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» з одночасним визнанням фінансових витрат на рахунку 952 «Інші фінансові витрати». При цьому складається обліковий запис:

Дебет 952 «Інші фінансові витрати»

Кредит 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

Протягом терміну використання активу орендарем нараховується амортизація за методом передбаченим обліковою політикою для відповідної групи основних засобів.

При отриманні майна в операційну оренду підприємство відображає об'єкти на забалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, визначеною угодою оренди. Нарахування суми орендної плати здійснюється за кредитом рахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та дебетом рахунків витрат.

При цьому складається обліковий запис:

Дебет 23 «Виробництво»;

Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»;

Дебет 92 «Адміністративні витрати»;

Дебет 93 «Витрати на збут»;

Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»;

Дебет 97 «Інші витрати»;

Кредит 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Отже, при операціях, які можна визнати фінансовою орендою, орендар здійснює повний контроль за об'єктом оренди та отримує всі вигоди від використання об'єкта. Це дозволяє йому визнавати об'єкт за балансом, незважаючи на відсутність права власності. Операційна оренда дозволяє лише тимчасово використовувати об'єкти основних засобів, не надаючи права на отримання всіх ризиків і вигід від їх використання.

35. Поняття нематеріальних активів. Облік надходження, амортизації та вибуття нематеріальних активів.

Облік нематеріальних активів організується відповідно до вимог П(3)БУ-8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 (набрав чинності з 01.01.2000 p.).

Відповідно до п. 4 П(3)БУ-8, нематеріальний актив - немонетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відділений від підприємства) і тримається підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (чи одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів (НА) ведеться в розрізі кожного об'єкта по відповідних групах.

Для бухгалтерського обліку НА в Плані рахунків передбачений синтетичний рахунок 12 "Нематеріальні активи", структура якого (субрахунку) і визначає види (склад) нематеріальних активів.

Різні види нематеріальних активів (права) передаються підприємству різними документами, якими можуть бути: рішення державних органів на право підприємства використовувати природні ресурси, документи на відведення земельних ділянок і родовищ, патенти, ліцензії й інші, котрі є підставою для оприбуткування нематеріальних активів на баланс підприємства.

ухгалтерським документом для оприбуткування нематеріального активу може бути, на думку багатьох бухгалтерів-аналітиків, Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми ОЗ-1. У цьому випадку поряд з найменуванням документа в рамочці проставляється знак НА, який означає, що обрана форма обліку основних засобів використана для оприбуткування нематеріального активу.

У формі № 03-1 (табл. 3.1) є всі необхідні реквізити для відображення детальної характеристики об'єкта, його первинної вартості, терміну корисного використання, норми амортизації й іншої інформації, необхідної для обліку об'єкта нематеріального активу.

Аналітичний облік руху нематеріальних активів і амортизації здійснюється в розрізі субрахунків за їхніми видами у відомості № ВНА-1.

Відомість обліку нематеріальних активів і нарахованої амортизації (зносу) форми № ВНА-1 затверджена наказом Міністерства фінансів України "Про внесення змін і доповнень до Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів" від 11.02.98 р. № ЗО.

Відповідно до П(3)БУ-8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом часу їхнього корисного використання, що встановлюється підприємством при зарахуванні нематеріального активу на баланс, але не більше 20 років. Цей метод нарахування амортизації передбачений формою ВНА-1 незалежно від того, що законодавством дозволено застосовувати і методи, передбачені в П(3)БУ-7 для основних засобів.

Графа 1 "Номер інвентарної одиниці" наведеної форми передбачає інвентарний облік нематеріальних активів.

Списання нематеріального активу може бути оформлене актом на списання основних засобів типової форми ОЗ-3 з проставленням поряд із назвою форми знака НА.
1. Просвещение Лучшие работы будут отобраны экспертами Управления по образованию и науке администрации г
2. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук К
3. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях
4. Тема лекції Колективізація України Курс 2 Спеціальність Кількість навчальних годин- 2 години Мотивація
5. саясат ж~не ілі
6. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років
7. Проекция Гаусса
8. Огромные прилегающие территории требуют не просто освоения но грамотно спланированной инфраструктуры и ла
9. тематическая статистика Сборник задач Брянск 2003 УДК 511 Теория вероя
10. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації
11. . Введение
12. 15 кг в год примерно 4042 г в день
13. Введение6
14. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків ~ Дисер
15. по теме Общество Общество ~ люди формы их объединения совместной жизни и деятельности
16. Электрический ток в газах
17. Тема проекту роботи- Проектування системи автоматичного регулювання ; Строк здачі студентом закін
18. дня в разделе III на весь период практики характеристика ~ отзыв руководителя от организации на практи
19. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів)
20. 4втор анализирует направления совершенствования оплаты труда в нынешних условиях определяемых радикальны