Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Менеджмент для студентів всіх форм навчання спеціальності 6

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра менеджменту і адміністрування

Вікарчук О.І., Кільніцька О.С., Янковська О.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни

«Менеджмент»

для студентів всіх форм навчання

спеціальності 6.030601„Менеджмент”

Житомир – 2013


Зміст

[0.0.1] Кафедра менеджменту і адміністрування

[0.1] 2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

[0.2] 3. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

[0.3] 4. ЗМІСТ та структура КУРСОВОЇ РОБОТИ

[0.4] 5. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

[0.4.1] 5.1. Загальні вимоги

[0.4.2] 5.2. Нумерація

[0.4.3] 5.3. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

[0.4.4] 5.4. Оформлення тексту, таблиць, графіків, додатків, формул

[0.4.5] 5.5. Оформлення списку використаних джерел

[0.4.6] 5.6. Захист курсової роботи

[0.5] 6. Примірний перелік тем курсових робіт з курсу «менеджмент»


1. Загальні положення

Глибокі знання менеджменту вкрай необхідні керівникам усіх рівнів управління сучасними організаціями. Курсова робота з дисципліни "Основи менеджменту" являє собою один з елементів навчального процесу на спеціальності "Менеджмент організацій", який дозволяє підготувати висококваліфікованих менеджерів, надати їм не тільки глибокі знання за обраною темою, а й привити науковість мислення, надати уміння аналізувати реальні виробничі ситуації.

Виконання такої роботи передусім переслідує дві мети - наукову та контрольну. Науковою метою курсової роботи є всебічне достовірне вивчення обраного об'єкта, процесу чи явища; їх структури, зв'язків і відношень на основі розроблених у науці принципів і методів; отримання і впровадження в практику корисних результатів.

Контрольною метою виконання курсової роботи є визначення та оцінка уміння студентів  проводити  аналіз  теоретичних   пропозицій  ряду  авторів  з   обраної  теми, досліджувати на прикладах конкретних підприємств систему управління або її елементи. Цілі і завдання роботи - це:

 •  формування у студентів системи знань про менеджмент організацій;
 •  надання  студентам  ефективних   навичок  щодо  прийняття  управлінських рішень на основі наукового підходу;
 •  опанування     сучасними     методами     проектування     та     вдосконалення внутрішньоорганізаційних процесів;
 •  підготовка   студентів   до   написання   курсових   робіт   з   функціональних менеджментів та кваліфікаційної випускної роботи.

При виконанні курсової роботи студенти повинні дотримуватись загальної структури науково-дослідницької роботи і обов'язково застосовувати загальні та специфічні методи дослідження тих чи інших об'єктів і процесів.

Тематика курсових робіт охоплює питання як загального, так і деяких функціональних менеджментів, потребує знань в галузі економіки, маркетингу, психології та інших дисциплін. Це допоможе студентам систематизувати набуті знання і застосувати їх при аналізі та проектуванні сучасної ефективної організації. В окремих випадках при умові узгодження з викладачем тема курсової роботи може бути змінена.

Оптимальним обсягом роботи є 30...40 сторінок тексту. На високу оцінку заслуговуватимуть ті курсові роботи, які мають інноваційний характер, науково обґрунтовані та практично направлені.

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Тема курсової роботи визначається студентами із списку орієнтовної тематики, наведеної в додатку. При цьому слід враховувати специфіку об’єкта дослідження (підприємства, установи, організації, об’єднання, району, області), з тим, щоб дана проблема була актуальною для нього, дозволяла отримати необхідну інформацію, поєднувала професійні інтереси студента та напрям науково-дослідної роботи, яку він виконував раніше.

Вибрана тема затверджується науковим керівником. Студент отримує на кафедрі встановлений зразок заяви на затвердження теми курсової роботи. Подальша її зміна, або коригування можливі лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні доцільності змін. Вибір теми та її закріплення за студентами здійснюється на початку навчального семестру, у якому має бути написана курсова робота. Курсові роботи, виконані студентами на інші теми, які не погоджені з викладачем, не розглядаються.

3. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

Курсова робота виконується на підставі глибокого вивчення літературних джерел (підручників, навчальних посібників, монографій, брошур, наукових статей, періодичних видань, нормативних довідників тощо). Літературні джерела підбираються студентами на основі консультацій з науковим керівником. Сюди ж потрібно включити законодавчі та нормативно-правові акти, інструктивні матеріали досліджуваної проблеми.

Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (системного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Вивчення найкраще розпочинати з підручників та навчальних посібників, в яких матеріал викладений логічно, послідовно та систематизовано. Крім того, необхідно використовувати періодичні видання: збірники наукових праць, журнали, газети та іншу оглядову інформацію. Позитивним є використання студентами даних світової інформаційної системи „Інтернет”, іноземної літератури.

Опрацювання першоджерел здійснюють різними способами. Зокрема, рекомендується робити виписки окремих положень із книг, брошур і статей зразу ж у процесі ознайомлення з цією літературою. У цьому разі виписки слід розподілити по окремих розділах курсової роботи. Важливі положення, цитати, факти, таблиці із книг і статей записувати на картки, вказуючи, до якого розділу курсової роботи це першоджерело може бути використане, його назву і номер сторінки. Можливі й інші методи роботи з літературою.

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання плану курсової роботи. В цілому він має включати лише ті питання, які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повно і глибоко розкрити її.

Добре продуманий план є запорукою успішного виконання роботи. Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою. План курсової роботи складається з врахуванням рекомендованих планів, приведених в розділі, обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності коректується й після цього затверджується.

4. ЗМІСТ та структура КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота складається з наступних структурних частин: вступу, теоретичного, аналітичного та практичного розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

1. Титульна сторінка

2. Зміст

3. Вступ.

Вступ є першою структурною частиною курсової роботи, від сприйняття якої багато в чому залежить сприйняття роботи в цілому, тому його написанню слід приділяти особливу увагу. Він розкриває сутність і стан проблеми (задачі), яка розглядається в роботі, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

За вимогами Міністерства освіти і науки України рекомендується наступна структура вступу: обґрунтування актуальності теми, визначення мети і задач, об'єкту та предмету, методів дослідження.

Далі подано коротку характеристику складових частин вступу.

Актуальність теми обґрунтовується шляхом критичного аналізу та порівняння поставленої проблеми з відомими її розв'язаннями з урахуванням доцільності розробки обраної теми для відповідної галузі науки чи виробництва. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним, достатньо на третині сторінки висловити сутність проблеми, що розглядається.

Мета і завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, формулюються відповідно до обраної теми та обраних шляхів її дослідження. Не слід використовувати при формулюванні мети такі слова, як "дослідження" або "вивчення", тому що вони вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обрано для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта (наприклад, це певні процеси, які відбуваються в конкретних організаціях, галузях або регіонах). В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, і саме на неї спрямована основна увага, оскільки саме предмет дослідження визначає тему курсової роботи. Актуальність теми тісно пов'язана із правильністю визначення предмету дослідження.

Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в роботі мети, перераховуються коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Найчастіше використовуються загальнонаукові методи пізнання (наприклад, аналіз   математичний,   статистичний,   структурно-логічний,   порівняльний,   вербально-описовий, розрахунково-конструктивний.), а також специфічні управлінські підходи, такі, як процесний (процедурний) підхід (акцент на визначенні ефективності виконання функцій управління), системний (системно-кібернетичний) підхід (розгляд організації як відкритої системи складових - ресурсів, підрозділів тощо), ситуаційний підхід (розгляд ситуацій та пошук оптимального варіанту дій для кожної з них). Загальний обсяг вступу має складати до 3-ьох сторінок.

4. У першому розділі курсової роботи на основі огляду літературних джерел відображаються теоретичні основи досліджуваної проблеми. Тут необхідно розкрити суть основних категорій та понять, показників, показати види, типи, форми, фактори і елементи об’єкта дослідження по темі курсової роботи. В даному розділі досліджуються методологічні підходи до розв’язання поставленої проблеми, висвітлюється зміст основних законодавчих документів, що стосуються об’єкта дослідження. Розділ повинен містити не більше 3-ьох параграфів, обсяг першого розділу – 12-15 сторінок.

5. В другому розділі (аналітична частина) розкривається сучасний стан розвитку досліджуваного об’єкта. В першому параграфі обов’язково наводиться організаційно-економічна та соціальна характеристика підприємства. Для цього необхідно розкрити наступні питання:

- назва, місце розташування та види діяльності підприємства;

- характеристика видів продукції (товарів, послуг);

- опис системи збуту продукції (товарів, послуг);

- зобразити, визначити тип, проаналізувати переваги і недоліки організаційної структури підприємства;

- аналіз основних економічних показників діяльності за 3 роки (зразки таблиць в додатку);

У другому параграфі на основі розробленої за темою дослідження анкети та проведеного опитування на підприємстві проаналізувати отримані результати (додаток анкета).

Значне місце в другому розділі повинно відводитись якісному і кількісному аналізу чинників, які впливають на сучасний стан досліджуваної проблеми виявленню причин, взаємозв'язків та закономірностей їх розвитку, необхідно дати вірне та ґрунтовне їм пояснення. При цьому розкриваються досягнення в даному питанні і вказуються невирішені проблеми. Рекомендований обсяг другого розділу – 15-20 сторінок.

6. Третій розділ курсової роботи повинен відображати поєднання теоретичних знань, аналізу сучасного стану об’єкта та проблеми дослідження з конкретними напрямками та шляхами вирішення поставленого завдання. Третій розділ – це огляд напрямів та обґрунтування заходів щодо поліпшення економічного становища, виявлення резервів вирішення питань, які досліджуються.

У першому параграфі необхідно розкрити шляхи удосконалення об’єкту дослідження на основі аналізу періодичної літератури. У другому параграфі на основі проведених у другому розділі аналізу та роботи над статтями у періодичних виданнях викласти пропозиції щодо поліпшення ситуації на досліджуваному підприємстві.

Рекомендований обсяг третього розділу – 10 сторінок.

7. Висновки та пропозиції

Зміст загального висновку по курсовій роботі має показати, що студент уміє виділяти головні аспекти досліджуваної проблеми та робити за результатами проведеного аналізу правильні висновки, на основі яких можна будувати подальші плани удосконалення управління організацією.

Тому висновки мають містити резюме по висновках з усіх трьох розділів з акцентом на результатах останнього розділу. Практично це означає, що студент має дати коротку (не більше 3 сторінок) анотацію роботи, у якій коротко і ясно викласти теоретичні підстави роботи, перерахувати основні аналітичні висновки за результатами дослідження, назвати розроблені заходи з підкресленням конкретних результатів (сформований план, розрахована схема, сформульовані програма й т.д.).

8. Список використаних джерел

Більш докладно про оформлення списку використаної літератури див. нижче.

9. Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:

 •  анкета;
 •  таблиці, які займають більше 1 стор.;
 •  титульний аркуш статуту;
 •  звітність підприємства;
 •  свідоцтво про державну реєстрацію;
 •  посадова інструкція;
 •  положення про відділи тощо.

5. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1. Загальні вимоги

Курсова робота має бути віддрукована за допомогою комп’ютера чітко, охайно, без помилок, виправлень та виділень жирним, курсивом та підкреслень. Текст роботи треба розмішувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А4 (210x297 мм), залишаючи поля зліва – не менше 30 мм, справа – не менше 10 мм, зверху та знизу – не менше 20 мм. У друкованому варіанті на одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68-70 знаків у кожному. Абзац – 1 см., міжрядковий інтервал – 1,5, виключка – по ширині.

Заголовки структурних частин курсової роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, „ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до центру. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервали. Переноси слів у заголовках не дозволяється. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу.

Викладення тексту кожного розділу, а також вступу, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків слід починати з нової сторінки. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих (грн., кг, ц, т, га тощо), не допускається.

5.2. Нумерація

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульному аркуші (перша сторінка роботи) та змісті номер проставляти не слід.

Розділи позначають порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи – номером розділу та підрозділу через крапку (1.1., 1.2. або 2.1.,2.2., 2.3. тощо). В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки та пропозиції і список використаних джерел не мають порядкового номера. Тобто не можна друкувати: „1. ВСТУП” або „Розділ 5. ВИСНОВКИ”.

5.3. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

У тексті обов'язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, малюнки, таблиці, а також цитати, що їх наведено в курсовій роботі. У роботі не повинно бути повторень, надмірного цитування. Цитати мають бути, короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. Назву джерел вказують не на кожній сторінці, а використовують для цього список використаних джерел, який наводиться у кінці роботи. У такому разі після цитати у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми – сторінка на якій розміщено текст цитати. Наприклад: Руснак П.П. вважає, що “за характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на керівників, спеціалістів та робітників, що безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей” [24, с. 41], або “проблему формування та функціонування ринку зерна в Україні досліджував Лобас М.Г. [15]”.

5.4. Оформлення тексту, таблиць, графіків, додатків, формул

Курсова робота повинна бути відредагованою, стилістичною й грамотно викладеною, а також технічно правильно й акуратно оформленою. Після написання курсової роботи необхідно уважно її перевірити і виключити повторення, скоротити довгі речення, що значно поліпшує їх зміст. Коригується також план курсової роботи У процесі виконання одні її розділи можуть бути розроблені більш повно, а інші, в результаті відсутності необхідних матеріалів чи з інших причин – дуже коротко. Тому потрібно також відредагувати назви розділів з урахуванням змісту роботи.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доцільне вмістити у текст курсової роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати заголовок (найменування), що відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: праворуч над заголовком з прописної букви пишуть слово „Таблиця” та її порядковий номер (знак № перед цифрою не ставиться). Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в цьому розділі. Наприклад: Таблиця 1.3 – третя таблиця першого розділу. Допускається й інший підхід до нумерації табличного матеріалу: всі таблиці, вміщені у роботі, нумеруються підряд з першої до останньої. Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та малюнків.

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил. Зокрема, колонки таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли у тексті є на них посилання або у випадку переносу таблиці та її продовження на наступній сторінці (у цьому разі у правому верхньому кутку сторінки пишуть „Продовження табл.” і ставлять той же порядковий номер, не повторюючи заголовка таблиці та найменування граф, указують номери граф і продовжують таблицю).

Назви таблиць мають відображати основний зміст ілюстративного матеріалу, період часу, за який наводяться дані. Якщо всі показники, вміщені у таблиці, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у заголовок таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то у відповідних колонках або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо. Таблицю вміщують у текст, після першого посилання на неї. Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, не рекомендується розміщувати в текст основної частини, доцільніше винести їх у додатки, але з обов'язковими посиланнями на них у тексті.

Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Уміщувати в курсову роботу таблиці, що не мають заголовків, нумерації, або на які відсутні посилання у тексті, не дозволяється. Після кожної таблиці повинен бути її аналіз, який полягає не в переказі цифрових даних, а у виявленні зв’язку показників і причин, які їх зумовили.

Формули, які наводяться в роботі у рукописному варіанті, повинні бути набрані в редакторі формул, праворуч від формули вказується порядковий номер в круглих дужках. Він повинен складатися з номера розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу. Допускається й інший підхід до нумерації формули: усі формули, вміщені в текст курсової роботи, нумеруються підряд з першої до останньої. Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та малюнків.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений в основну частину курсової роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з прописної букви пишуть слово „Рис.”, проставляють порядковий номер, ставлять крапку (знак № перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери виписують назву ілюстрації, яка повинна відображати її зміст. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номеру у цьому розділі (наприклад: Рис. 2.1. – перша ілюстрація другого розділу).

Допускається й інший підхід до нумерації ілюстративного матеріалу: усі рисунки, вміщені в роботі, нумеруються наскрізне, підряд, починаючи з першого до останнього. Нумерація ілюстрацій ведеться окремо від нумерації таблиць та формул.

Ілюстративний матеріал уміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. У тексті курсової роботи мають бути наявними посилання на всі вміщені малюнки. Сканування рисунків не допускається.

Додатки до курсової роботи оформляють так: кожний додаток починається з нової сторінки, при цьому у правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово „Додаток” та вказують його порядковий номер (наприклад: Додаток А). Послідовність розміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті. Нумерація додатків здійснюється підряд від першого до останнього.

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп’ютерні розрахунки тощо) повинні мати заголовок, у якому відображено зміст інформації, що містить той чи інший додаток. Посилання на ДОДАТКИ (див. Додаток …), букви Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь – не можна використовувати.

Курсова робота комплектується в такій послідовності:

 •  титульний аркуш;
 •  зміст;
 •  вступ;
 •  основна частина, що складається з окремих розділів і підрозділів;
 •  висновки і пропозиції;
 •  список використаної літератури;
 •  додатки.

Титульний лист курсової роботи оформляється за встановленою формою (див. Додаток А). Зміст оформлюється у вигляді переліку назв розділів роботи, для кожного з яких зазначається відповідний номер початкової сторінки тексту.

Оформлена відповідно до сформульованих вимог та повністю укомплектована курсова робота повинна бути в папці зі швидкозшивачем.

На останній сторінці студент повинен поставити свій підпис та дату остаточного завершення роботи.

Курсова робота виконується відповідно до даних методичних вказівок, в іншому випадку її не буде допущено до захисту.

5.5. Оформлення списку використаних джерел

Невід’ємною частиною курсової роботи є список літератури, який вміщує перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи. Передусім слід звернути увагу на рік видання того чи іншого літературного джерела. Користуватися необхідно лише новими виданнями. Обов’язково слід вивчити та використати у процесі написання курсової роботи нормативні акти (закони, укази, постанови тощо), що стосуються обраної теми.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів та скорочення назв. Джерела рекомендується розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. В табл.1 наведено вимоги до оформлення бібліографії, згідно державних стандартів ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

5.6. Захист курсової роботи

Виконана курсова робота у встановлений термін здасться на кафедру й після реєстрації передається науковому керівнику для перевірки. У своєму відгуку викладач відмічає позитивні сторони і недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку та новизни, обсяг опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту та оформлення роботи, а також робить висновок про допуск до захисту з попередньою оцінкою за п’ятибальною шкалою.

За умови недопуску або за незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень керівника. Вдруге робота здається з попереднім відгуком.

Захист курсових робіт здійснюється перед комісією, що формується кафедрою за встановленим графіком. Процедура захисту передбачає відповіді на запитання членів комісії. Перед захистом студент отримує свою роботу, ознайомлюється з відгуком і готується аргументовано відповісти на зауваження та запитання. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студента з досліджуваної теми, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання.

Студентам дозволяється здавати екзамен з курсу „Основи менеджменту” тільки після захисту курсової роботи та одержання відповідної позитивної оцінки за неї.

6. Примірний перелік тем курсових робіт з курсу «менеджмент»

 1.  Влада і вплив в сучасному управлінні.
 2.  Вплив особистих цінностей керівника на стиль його управління.
 3.  Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання
 4.  Контроль та його місце в системі управління управлінські рішення
 5.  Менеджер, його місце і роль в організації
 6.  Оплата праці як основний чинник мотивування продуктивності праці
 7.  Стратегічне планування в організації
 8.  Удосконалення організації праці на підприємстві.
 9.  Сутність і основні риси організацій
 10.  Сутність та природа організаційного розвитку менеджменту
 11.  Сучасні системи та форми стимулювання праці
 12.  Технологія прийняття управлінських рішень
 13.  Управління конфліктами в організаціях.
 14.  Управління маркетинговою діяльністю підприємства.
 15.  Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю підприємства.
 16.  Управління якістю товарів (послуг) в організації.
 17.  Управління персоналом на підприємстві.
 18.  Методологічні основи менеджменту.
 19.  організація як основна структура перетворення менеджменту.
 20.  Функція «планування» в менеджменті.
 21.  Інструменти реалізації стратегії в організації.
 22.  Функція «організація взаємодії» в менеджменті.
 23.  Організаційні структури управління як основа менеджменту в організації.
 24.  Делегування повноважень як основна технологія менеджменту.
 25.  Мотивування як загальна функція менеджменту.
 26.  Контролювання як загальні функція менеджменту.
 27.  Регулювання як загальна функція менеджменту.
 28.  Економічні методи менеджменту.
 29.  Адміністративні методи менеджменту.
 30.  Технологічні методи менеджменту.
 31.  Соціально-психологічні методи менеджменту.
 32.  Інформація і комунікації в менеджменті.
 33.  Керівництво та лідерство в менеджменті.
 34.  Відповідальність та етика в менеджменті.
 35.  Організаційні зміни та ефективність менеджменту.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Менеджмент” на тему:

________________________________________________________

________________________________________________________

Виконав                                            студент(ка)___ курсу _____ групи

спеціальності  

6.030601 „Менеджмент” _______________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий керівник                ________________________________________

       науковий ступінь, вчене звання,  П.І.П.

Житомир – 2013 р.


Додаток Б

Приклади планів курсових робіт

Тема: Стратегія управління інноваціями на підприємстві

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

 1.  Економічна сутність інновацій та їх класифікація.
  1.  Етапи формування стратегії управління інноваціями.
  2.  Зарубіжний досвід стратегічного управління інноваційною діяльністю.

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ (на прикладі …)

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства.

2.2. Аналіз стратегії управління інноваціями на підприємстві.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Економічне стимулювання нововведень на підприємстві.

3.2. Удосконалення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


Додаток В

Анкета керівника відділу маркетингу

1. Стать   1. чоловіча   2. жіноча

2. Вік   ______ років

3. Скільки років Ви працюєте на даному підприємстві: /__/__/ років   0 – до року.

4. Скільки Ви працюєте на цій посаді: /__/__/ років  0 – до року

5. Де і ким Ви працювали до того, як зайняли цю посаду?

_________________________________________________________________________________

/__/__/__/__/ код галузі      /__/__/__/__/ код посади

6. Освіта і профіль освіти:

1. Середньо-спеціальне

2. Вища технічна

3. Вища економічна

4. Вища юридична

5. Вища гуманітарна

6. Вчене звання

7. Інше _______________________________________________________

7. Чи отримали Ви (з 2000 р.) додаткову освіту, яку?

1. Отримав другу вищу освіту зі спеціальності __________________________________

2. Закінчив спеціальні курси: _________________________________________________

3. Навчання (стажування) за кордоном: ________________________________________

4. Інше ____________________________________________________________________

8. Скільки часу  затратили на додаткову освіту: приблизно /__/__/ місяців.

9. Яким чином Ви отримали цю посаду:

1. Був серед засновників підприємства

2. Працював на підприємстві, призначений в порядку підвищення

3. Запросили, запропонували керівники підприємства.

4. Влаштувався за рекомендаціями друзів, знайомих.

5. Брав участь в конкурсі на заміщення вакантної посади

6. Інше ___________________________________________________________________

10. Чи є ви власником акцій вашого підприємства?

1. Так.    2. Ні.


БЛОК 1. ПОЗИЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

11. Якщо у вашого підприємства є основний споживач, то яку частину продукції вашого підприємства він купує?

 1.  менше 5% продукції
 2.  5-10%
 3.  11-25%
 4.  26-50%
 5.  більше 50%
 6.  немає основного споживача

12. Вкажіть, будь ласка, приблизно частку вашої продукції/послуг на головних ринках збуту: якщо підприємство багато профільне, то по основному виду продукції.

     Частка продукції    немає такого ринку

1. регіональний (місцевий)

%

0

2. національний

%

0

3. експорт (країни СНД)

%

0

4. експорт (далеке зарубіжжя)

%

0

5. важко відповісти

13. Дайте оцінку рівня конкуренції на ринку збуту продукції /послуг/, що випускається підприємством: якщо підприємство багато профільне, то по основному виду продукції.

Висока

Невисока

Відсутня

Немає такого ринку

1. регіональний (місцевий)

1

2

3

4

2. національний

1

2

3

4

3. експорт (країни СНД)

1

2

3

4

4. експорт (далеке зарубіжжя)

1

2

3

4

14. Яка частина держзамовлення в загальному випуску продукції підприємства?

1. Федерального  ___________%

2. Регіонального  ___________%

3. Муніципального  ___________%

15. Як змінились об’єми продаж основної продукції вашого підприємства за останні два роки?

1. Збільшились  2. Зменшились  3. Без змін

16. Який відсоток від загальної вартості продукції складають затрати на маркетинг і продаж?

/__/__/__/%

БЛОК 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГА

17. Рік заснування відділу ____________

18. Кількість працівників в відділі  /__/__/__/

19. Як визначаються функціональні обов’язки ваших співробітників?

1. Посадовою інструкцією

2. Перераховані в контракті/трудовому договорі

3. В усній формі

4. Інше ___________________________________

20. Як Ви можете оцінити рівень своєї заробітної плати порівняно:

з рівнем зарплати керівника фінансової служби  з рівнем зарплати керівника виробництвом

1. значно вище       1. значно вище

2. така сама        2. така сама

3. значно нижча       3. значно нижча

4. важко відповісти       4. важко відповісти


БЛОК 3. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

21. Від кого Ви отримуєте інформацію про, те що відбувається на підприємстві?

 1.  Чутки
 2.  Радіо, газета
 3.  Від керівництва
 4.  від заступників
 5.  зборах працівників
 6.  інтернет
 7.  інше ___________________

22. Виберіть із трьох запропонованих тверджень те, яке в більшій мірі відповідає вашій думці:

1. Головна мета підприємства отримання прибутку

2. Головна мета підприємства зарплата і соц.захист працівників

3. Головна мета підприємства збереження і розвиток виробничої потужності

23. На скільки Ви погоджуєтесь з наступним твердженням про обов’язки підприємства? Від 1 – «зовсім не погоджуюсь» до 5 – «повністю погоджуюсь»

1. Підприємство повинне допомагати місцевим спілкам (області, місту чи району)

1 2 3 4 5

2. Підприємство повинне турбуватися і здійснювати соціальних захист всіх працівників (сплачувати за лікарняні, дошкільні заклади, путівки до санаторію та ін. соц. пільги)

1 2 3 4 5

3. Підприємство повинне добре платити працівникам, а про соціальних захист вони потурбуються самі

1 2 3 4 5

24. На скільки Ви погоджуєтесь з наступним твердженням з питань зайнятості на підприємстві? Від 1 – «зовсім не погоджуюсь» до 5 – «повністю погоджуюсь»

1. Підприємство не повинне зменшувати кількість працівників, а знайти роботу для всього колективу

1 2 3 4 5

2. Підприємство повинне зменшити кількість працівників для того, щоб збільшити прибутковість і перспективи на майбутнє

1 2 3 4 5

3. Підприємство повинне зменшити кількість працівників для того, щоб підвищити заробітну плату тим, хто залишився

1 2 3 4 5

25. На скільки важливі повинні бути наступні фактори при встановленні заробітної плати? Від 1 – «зовсім не важливі» до 5 – «дуже важливі»

1. Фінансові результати роботи підприємства

1 2 3 4 5

2. Кваліфікація працівників

1 2 3 4 5

3. Стаж працівників на підприємстві

1 2 3 4 5

4. Характеристики робочого місця

1 2 3 4 5

5. Виконання виробничих завдань

1 2 3 4 5

6. Зарплата на такому ж підприємстві

1 2 3 4 5

7. Збільшення рівня життя

1 2 3 4 5

26. Наскільки Ви погоджуєтесь з наступним твердженням про ваше підприємство? Від 1 – «зовсім не погоджуюсь» до 5 – «повністю погоджуюсь»

1. Я розділяю більшість цінностей нашого підприємства

1 2 3 4 5

2. Наші керівники розуміють, що працівники, крім роботи, ще є і сім'я  

1 2 3 4 5

3. На нашому підприємстві підтримують працівників, які підвищують кваліфікацію

1 2 3 4 5

4. На нашому підприємстві однакові можливості для жінок

1 2 3 4 5

5. Мені буде важко залишити підприємство

1 2 3 4 5

6. Працювати на нашому підприємстві престижно

1 2 3 4 5


Додаток Д

Основні показники господарської діяльності

з/п

Показник

Од. вим.

200_

200_

200_

Відхилення 200_ року

Від 200_

Від 200_

+/-

%

+/-

%

1

Виручка від реалізації

тис. грн.

2

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

3

Чистий прибуток

тис. грн.

4

Середньоспискова чисельність працівників

чол.

5

Річний фонд оплати праці

тис. грн.

6

Середня заробітна плата на рік

тис. грн.

7

Продуктивність праці

тис. грн./чол.

8

Вартість основних засобів

тис. грн.

9

Вартість оборотних засобів

тис. грн.

10

Фондомісткість

-

11

Фондовіддача

-

12

Фондоозброєність

-

13

Коефіцієнт оборотності

-

14

Період обороту

днів

15

Рентабельність продукції

%


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Адизес И. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные / Ицхак Калдерон Адизес; [Пер. с англ.] - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 199 с.

Гуменник В.І. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак. — К.: Знання, 2012. — 503 с.

Давыдовский Ф.Н. Современные проблемы менеджмента: [учебное пособие]. — СПб.: Институт бизнеса и права, 2009. — 169 с.

Дикань Н.В. Менеджмент: [навч. посіб.] / Н.В. Дикань, І.І. Борисенко. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

Друкер П. Менеджмент / П. Друкер, Дж. Макьярелло; [Пер. с англ.] - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. — 704 с.

Дудар Т.Г. Менеджмент: [навчальний посібник] / Т.Г. Дудар. – К.: ЦУЛ, 2013. – 336 с.

Колесніков Г.О. Менеджерський словник: [навчально-довідкове видання] / Г.О. Колесніков. – К.: ВД «Професіонал», 2007. — 288 с.

Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: [навчальний посібник] / [За ред. О.Є. Кузьміна].  – Львів: В-во Львівська політехніка, 2009. – 168 с.

Михайлов С.І. Менеджмент: [навчальний посібник] / С.І. Михайлов. – [2-ге видання]. – К.: ЦУЛ, 2012. -536 с.

Рульєв В.А.  Менеджмент: [навчальний посібник] / В.І. Рульєв. – К.: ЦУЛ, 2011. – 312 с.

Скібіціцький О.М. Лідерство та стиль роботи менеджера: [навчальний посібник] / О.М. Скібіціький. – К.: ЦУЛ, 2010. – 192 с.


Диплом на заказ


1. задание на разработку автоматизированной системы [4] Функциональная модель системы обработки заявок
2. «Слово» об оппозиции ПерунВелес-Волос и скотьих богах Руси
3. Реферат- Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии
4. Политико-правовое учение ЖЖ Руссо
5.  Present Simple употребляется для выражения постоянного или повторяющегося действия
6. Аквариумный гигант
7. 1 Наследственные права иностранных граждан на территории в РФ В Российской Федерации иностранцам в сфере н
8. звездами массового потребления разоблачающих и шокирующих журналистских сенсаций интроверту человеку
9. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах
10. вариантов. ТРИЗ позволила значительно облегчить поиск сильных нетривиальных решений
11. История развития теории и практики менеджмент
12.  Центры культурной научной просветительской туристической деятельности как новая модель деятельности ку
13. Правосудие в современной России Конституционный суд
14. Лабораторная работа- Особенности банковского учета с применением Excel
15. Проблема человека в психологии
16. Почвенно-климатические условия выращивания картофеля на территории Раменского района Московской области
17. х таблиц каждая из которых содержит инфю об объектах опред
18. Медный король Медный король
19. на тему Развитие демократических начал в современной России
20.  Мовленнэва культура ~ критерії професійної майстерності Якщо людина не буде знати прийнятих у суспільст