Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу повинна навчити студентівзаочників самостійному у

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт

з предмету „Рекламний креатив”

(заочна форма навчання)

1. Порядок виконання контрольних робіт та вимоги до їх оформлення

Навчальним планом передбачається виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи з предмета “Рекламний креатив”.

Контрольна робота, як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів-заочників самостійному узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літературних джерел, першоджерел, а також виявляє глибину засвоєння студентом курсу дисципліни, як він уміє самостійно вивчати окремі питання в рамках вибраної теми.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватися лише матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літературу та ознайомитись із публікаціями в періодичних виданнях.

У тексті роботи питання плану повинні бути обов’язково виділені. Виклад матеріалу повинен бути з посиланнями на джерела використаної літератури (в квадратних дужках […]), не допускати повторів.

Тести, які пропонуються до розв’язання містять одну або дві правильні відповіді.

Список використаної літератури повинен містити не менше 10 джерел.

В сумі студент може максимально отримати 40 балів за контрольну роботу.

Контрольна робота повинна бути оформлена належним чином. На титульному аркуші необхідно вказати дисципліну, з якої виконана контрольна робота; відділення, курс, група, прізвище та ініціали студента. В кінці роботи треба поставити дату виконання роботи та підпис студента (додаток А).

Робота виконується в друкованому вигляді в межах 20 – 25 сторінок формату А-4, виконаних шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14пт, з міжрядковим інтервалом півтора, вирівнювання тексту по ширині сторінки, заголовки центруються.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент подає до циклової комісії за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У разі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку з дисципліни “ Рекламний креатив ” студент допускається за тієї умови, якщо набирає необхідну кількість балів (за результатами аудиторної роботи та написання контрольної роботи).


2. Варіанти контрольних робіт

Варіант контрольної роботи студент обирає самостійно за останньою (по горизонталі) та передостанньою (по вертикалі)  цифрами шифру. Шляхом перетинання горизонтальної та вертикальної ліній визначається варіант контрольної роботи, який містить п’ять теоретичних запитань, блок  тестових питань  та ситуаційне завдання (табл.1).

Таблиця 1

Розподіл варіантів контрольних робіт

Передостання цифра залікової книжки

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Варіант № 1

1. Креатив у рекламі: цілі, завдання, функції.

2. Креативні дослідження ринку у рекламі: сутність, значення, зміст, етапи.

3. Символізм. Містифікація. Міфологізація та її символіка: типи, архетипи, ритуали.

4. Семіотика як основа рекламного структуралізму та її рівні: синтактика, прагматика, семантика.

5. Сутність, цілі, завдання дизайну реклами. Процес розроблення макета рекламного матеріалу: командні дії, увага, зацікавленість, бажання, переконання, дія.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.

Варіант № 2

1. Дизайн і макет. Стадії дизайну.

2. Завдання та сутність рекламного кліпмейкерства на сучасному етапі.

3. Креативні підходи в розробленні рекламної концепції товару: сутність, основні завдання, умови, особливості проектування.

4. Види та форми рекламних текстів.

5. Структуралізм у розробці рекламної концепції товару.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.


Варіант № 3

1. Гештальтпсихологія.

2. Експлуатація емоційної і раціональної винагороди у розробці рекламних стратегій. Рольові ігри.

3. Креатив і творчість. Основні риси творчої особистості.

4. Цінність і параметри рекламного тексту.

5. Стилі реклами: фольклорний, кич, модерн, комерційна еклектика, постмодернізм, авангард, віртуальна ізофренія, стилі життя як категорія маркетингу та ін.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.

Варіант № 4

1. Основні маркетингово значимі одиниці рекламного тексту: бренд, унікальна торговельна пропозиція.

2. Модель ФОКС для створення та креативної оцінки рекламних текстів.

3. Кольорова гама ілюстрування. Функції кольорів у рекламі.

4. Природа звуку у рекламі.

5. Монтаж як засіб створення рекламного відеообразу.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.


Варіант № 5

1. Прийоми монтажу: контрастність, паралелізм, одночасність, лейтмотив, послідовність.

2. Плани та їх види у рекламному креативі на телебаченні.

3. Теоретичні моделі рекламної концепції товару: теорія неспростовних фактів, теорія унікальної торговельної пропозиції, теорія позиціонування.

4. Форми рекламного впливу: суггестія, «персоніфікація» виробника, «позичання авторитету», «ефект привабливості», «ефект подібності», «ефект дурня», вплив на стереотипи, вплив на архетипи, апеляція до основного інстинкту, апеляція до остраху, конативний вплив.

5. Основні художньо значимі одиниці рекламного тексту: рекламна ідея, стереотипи, кліше.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.

 

Варіант № 6

1. Номінантні та контекстуальні підходи до показу у рекламному тексті основних і допоміжних маркетингово значимих одиниць.

2. Методики обробки результатів оцінки рекламних текстів.

3. Сценарне моделювання та його спрямування: час, персонажі, мізансцена.

4. Функціонально-морфологічні трансформації у рекламній концепції товару: гіпербола, літота, суміщення, накладення, розтягування, стискання, різання, перекомпоновування, ізоморфізм.

5. Гуморизація: гра слів та зображення, іронія, пародія, чорний гумор, метафора, комічний алогізм, абсурд, антирекламний резонанс.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.


Варіант № 7

1. Шляхи реалізації креативної стратегії у рекламі.

2. Контроль над здійсненням креативного процесу в рекламі.

3. Три моменти креативного стратегічного підходу Дж. О’Туула у створенні рекламного звернення.

4. Креативний робочий план (бриф): особливості його складання та зміст.

5. Еротизація: культура і секс; мотивація. Віртуалістика у сучасній рекламі.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.

Варіант № 8

1. Основні маркетингово-креативні спрямування побудови реклами: унікальна торговельна пропозиція; позиціонування; товар; частота впливу; домінанта образу; майстерність і творчість.

2. Переваги та недоліки метафоричного смислоутворення.

3. Номінантні та контекстуальні підходи до показу у рекламному тексті основних і допоміжних маркетингово значимих одиниць.

4. Види ілюстрацій: фотографія, рисунок, колаж, правила їх підготовки до роботи.

5. Емоційна характеристика кольорів.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.


Варіант № 9

1. Поєднання геометричних форм та кольорів.

2. Підбір персонажів для рекламного звернення.

3. Композиція у дизайні реклами: основні правила та принципи.

4. Фільмокомпоненти у телерекламі: мізанкадр, стоп-кадр, глибинний кадр, внутрішньо кадровий монтаж, сцена, мізансцена.

5. Прийоми престижної та великої реклами.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.

Варіант № 10

1. Форми рекламного впливу: суггестія, «персоніфікація» виробника, «позичання авторитету», «ефект привабливості», «ефект подібності», «ефект дурня», вплив на стереотипи, вплив на архетипи, апеляція до основного інстинкту, апеляція до остраху, конативний вплив.

2. Прийоми сталих рекламних гасел, обіцянок, навмисної помилки.

3. Основні вимоги до коротких монтажних кадрів.

4. Ідея рекламного ролика.

5. Шрифти у рекламному дизайні.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.

6. Творче завдання. Обрати рекламу певного бренду та проаналізувати:

- основну ідею реклами;

- цільову аудиторію;

- кольори;

- шрифти;

- музику;

- розписати сценарій певного рекламного ролика даного бренду;

- що на вашу думку вдало втілено в рекламі, а що ні.


Рекомендована література

Базова

 1. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Божкова, Ю. М. Мельник; – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.
 2. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. / Т. І. Лук'янець. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
 3. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. / Т.І. Лук’янець – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.
 4. Правик Ю.М. Маркетинг туризму: підручник / Ю.М. Правик. — К.: Знання, 2008. — 303 с.
 5. Примак Т.О. "Маркетингові комунікації на сучасному ринку": Навч. посіб. / Т.О. Примак - К.: МАУП, 2003. - 2000с.
 6. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. / Т.О. Примак – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.
 7.  Примак Т. О. Рекламний креатив: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 168 с.

Допоміжна

 1. Антипов К.В. Основи реклами: Підручник. / К.В. Антипов. – «Дашков і К», 2009. – 328 с.
 2. Владимирская А.О. Как заработать на рекламе. / А.О. Владимирская – К.: А.С.К., 2006. – 336 с.
 3. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко. — К.: Лібра, 2004. — 712 с.
 4. Гірченко Т.Д. Маркетинг: Навчальний посібник. / Т. Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. — 255 с
 5. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 1134 с.
 6. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 1134 с.
 7. Песоцкий Е. Современная реклама. – Теория и практика. / Е. Песоцкий – Ростов н/Д.: издательство «Феникс», 2001. – 315 с.
 8.  Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. / Т.О. Примак — К.: МАУП, 2004. —
  228 с.
 9. Ф. Джефкінс. Реклама. Навчальний посібник для вузів. / Ф. Джефкінс – «Юнити-Дана», 2012. – 544 с.
 10. Ф. Джефкінс. Реклама. Практичний посібник. / Ф. Джефкінс – «Юнити», 2008. – 226 с.


Диплом на заказ


1. х годов На настоящий момент ГМ сорта кукурузы сои масличного рапса и хлопка активно культивируют в ряде стр
2. управление mаnаgеmеnt происходит от корня латинского слова mnus рука
3. Пошив 2
4. Тема- Предупреждение преступности Вопросы- Понятие социального контроля над преступностью
5. Горан ВП Философия и наука в европейской истории В
6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по дисциплине Патологическая анатомия1 специальность 5В130100 ~Об
7. тематические признаки значение в медицине и народном хозяйстве
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль 2000 Дис
9. Страховое законодательство России в исторической перспективе
10. Кризис психологии
11. Реферат- Социология образования
12. І 0 Комарницька А
13. Электрические и электронные аппараты
14. на тему 5- Приватизация в России и её социальноэкономические последствия Работу выполн
15. Бородин Александр Порфирьевич
16. Изменение клеток при опухолях
17. Идея деления качеств вещи на первичные и вторичные- позиции материализма и субъективного идеализма
18. Проект легкового автомобиля, грузоподъемностью 4 человека, микрохэтчбэк
19. Статистика для студентов 2 курса экономического факультета Предмет статистика
20. Моделі олігополістичного ціноутворення.html