Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Контрольна робота виконується на стандартних аркушах паперу розміром 210 х 297 з полями - зліва 2530 мм справа 5

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

"МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ"

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД"

Дніпропетровськ 2011


Контрольна робота виконується на стандартних аркушах паперу розміром 210 х 297 з полями : зліва - 25-30 мм , справа -5-10 мм , знизу - 20 -25 мм і може бути написана від руки , надрукована на друкарській машинці або   виконана   на персональному комп'ютері.

Відповіді повинні бути повними , обов'язково базуватися на конкретних прикладах , висвітлювати всі аспекти питань , необхідно розглядати проблему з різних точок зору різних авторів . Обсяг відповіді на кожне теоретичне запитання не менше 7-8 сторінок , загальний обсяг контрольної роботи — 20-25 сторінок.

В роботі можуть бути малюнки , креслення , схеми , таблиці, формули ,
числові   розрахунки   та   інші   матеріали   ,   які   ілюструють
 текст   ,

обґрунтовують  виклад , підтверджують сформульовані положення .

Робота здається переплетеною (зброшурованою) в м'якій обкладинці з ватманського паперу.

Список рекомендованої літератури , яку можна використовувати при підготовці контрольної роботи , наведено .


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Контрольні завдання складаються:

з двох питань: перше — з загальнотеоретичних проблем міжнародної економіки , друге — стосується різних аспектів міжнародних економічних відношень України (завдання 1 та 2) ;

і практичної ситуації (завдання 3).

Завдання 1 та 2 підрозділяється на блоки А та Б : блок А виконують ті слухачі , у яких номер залікової книжки закінчується на непарне число, а блок Б виконують ті , у яких номер залікової книжки закінчується на парне число або нуль.

Завдання 3 не підрозділяється на блоки А та Б, тому слухач, виконуючи його, визначає тільки номер варіанту (номер залікової книжки до уваги не приймається).

Номера варіантів визначаються наступним порядком:

для визначення номера варіанта з першого завдання слухач повинен скласти порядкові номера згідно з українським алфавітом (додаток № 1 ) перших літер свого прізвища , імені та по-батькові і у одержаному результаті прийняти до уваги величину розрядних одиниць.

для визначення номера варіанта з другого завдання взяти другі літери прізвища, імені та по-батькові,

для визначення номера варіанта з третього завдання — взяти треті букви, тощо.

Приклад: Слухач Міцкевич Сергій Андрійович, залікова книжка №

721453 повинен виконати:

з першого завдання варіант 8 (блок А) :

М-16,С-21,А-1   16+21+1=38 з другого завдання варіант 4 (блок А) :

І-11,Е-6,Н-17 11+6+17=34

з третього завдання варіант 1:

Ц-26,Р-20,Д-5 26+20+5=51, тощо.

4


ЗАВДАННЯ 1 БЛОК А

В-1

Значення та характерні риси світового господарства в сучасних умовах.

В-2

Поняття, етапи та характерні наслідки процесу глобалізації міжнародних економічних відносин.

В-3

Сутність та переваги відкритої економіки.

В-4

Міжнародна торгівля товарами та послугами. Основні характеристики і показники за останні три роки.

В-5

Тарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Особливості застосування тарифів, аргументи за та проти їх введення.

В-6

Сутність та особливості основних форм міжнародного руху капіталу у сучасному світовому господарстві.

В-7

Міжнародне переміщення населення і трудових ресурсів. Особливості, правові засади та економічні наслідки.

В-8

Світовий ринок технологій. Правові форми захисту та форми передавання технологій.

В-9

Міжнародний валютний ринок. Різновиди валютних систем. Основні валютні операції.

В-0

Сучасні інтеграційні тенденції у світовому господарстві: умови, проблеми і перспективи.


ЗАВДАННЯ 2 БЛОК А

В-1

Участь України в міжнародній спеціалізації та кооперації виробництва.

В-2

Правові засади і перспективи створення та розвитку вільних економічних зон в Україні.

В-3

Зовнішня торгівля України та її положення в системі світових господарських зв'язків.

В-4

Особливості застосування нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

В-5

Сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин України з міжнародними економічними організаціями.

В-6

Політика України в галузі регулювання зовнішніх економічних стосунків.

В-7

Іноземні інвестиції в Україні: форми, показники, результати, перспективи залучення.

В-8

Митні стосунки України з Всесвітньою митною організацією.

В-9

Україна на міжнародному ринку праці. Міграційна політика України.

В-0

Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України.


ЗАВДАННЯ 1 БЛОК Б

В-1

Поняття та структура міжнародної економіки. Форми міжнародних економічних відносин.

В-2

Сутність та напрямки вирішення основних глобальних проблем сучасності.

В-3

Зміст, достоїнства та недоліки класичних та сучасних теорій міжнародної торгівлі.

В-4

Багатобічне регулювання зовнішньої торгівлі: діяльність ГАТТ - ВТО.

В-5

Основні методи нетарифних обмежень: їх зміст, економічний сенс, позитивні якості та недоліки.

В-6

Транснаціональні корпорації, їх роль у світовій економіці та особливості діяльності на міжнародних ринках.

В-7

Імміграційна та еміграційна політика країн і її вплив на світову та національну економіку.

В-8

Міжнародне науково - технічне співробітництво, його форми. Міжнародні програми технічного сприяння.

В-9

Поняття та форми міжнародних розрахунків. Платіжний баланс, його структура та методологія складання.

В-0

Сутність, значення, мета створення та основні типи вільних економічних зон. їх вплив на економіку країн.


ЗАВДАННЯ 2 БЛОК  Б

В-1

Показники рівня економічного розвитку України та її участі у міжнародних господарських зв'язках.

В-2

Перспективи ресурсного самозабезпечення та розвитку експортного потенціалу України.

В-3

Особливості застосування тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

В-4

Сучасний стан торгових взаємовідносин України з країнами ближнього зарубіжжя.

В-5

Проблеми приєднання України до Всесвітньої торговельної організації (ГАТТ / ВТО ).

В-6

Митні стосунки України з іншими країнами світу. Регіональні митні відношення.

В-7

Перспективи становлення українських міжнародних кампаній та фінансово-промислових груп.

В-8

Напрямки і форми інтеграції України в міждержавний обмін робочої сили.

В-9

Проблеми та перспективи інтеграційного розвитку країн на просторі колишнього СРСР.

В-0

Взаємодія України та міжнародних валютно-фінансових організацій: проблеми і перспективи.


ЗАВДАННЯ З ВАРІАНТ 1.

Виробництво сиру і трикотажу в Росії і Німеччині характеризується наступними даними:

Росія       Німеччина

Сир (кг/ годину) 5 1

Трикотаж( кв. м/годину) 1 З

А.  У  виробництві  якого  товару  Росія  має  абсолютну  перевагу?  У виробництві якого товару Німеччина має абсолютну перевагу? Чому?

Б. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно Росії і Німеччині, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 3 кв. м трикотажу.

В. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно Росії і Німеччині, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 6 кв. м трикотажу.

ВАРІАНТ 2.

Витрати праці (у годинах) на виробництво 1 кг. цукру та м'яса в Україні й у Польщі наступні:

Цукор М'ясо

Україна 5 , б

Польща 4 З

А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому? У виробництві якого товару Польща має відносну перевагу і чому?

Б. Розрахуйте альтернативну ціну цукру, виразивши її через ціну м'яса, для України і для Польщі.


В. У якому інтервалі буде розташовуватися рівноважна ціна на цукор у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?

Г. Підрахуйте виграш Польщі та України від зовнішньої торгівлі.

Д. Якщо рівноважна ціна на цукор в результаті торгівлі складе 1, яким буде виграш кожної з країн?

ВАРІАНТ 3.

Дайте відповіді на запитання задач А та Б. Відповіді необхідно обов'язково обгрунтувати.

Задача А.

Японія експортує в основному промислові продукти (у тому числі автомобілі) і імпортує сировину (у тому числі продовольство і нафту). Як вплинуть на умови торгівлі Японії наступні події:

а) війна на Близькому Сході, що перерве постачання нафти;

б) ріст експорту корейських автомобілів на основні японські експортні
ринки;

в) розробка в США нового способу одержання енергії;

г) поганий врожай в Росії?

Задача Б.

З кінця 80-х років почався перехід від централізованої планової до ринкової системи великої групи країн колишнього СРСР і Східної Європи. Вони стали об'єктом великомасштабного фінансування з боку розвинутих країн, насамперед Німеччини і США. Відбулося зрушення в перерозподілі доходів від країн що розвиваються, насамперед латиноамериканських, на користь східноєвропейських країн. Як воно вплине на ціни й умови торгівлі США і Німеччини?

ВАРІАНТ 4.

Дайте відповіді на запитання задач А та Б. Відповіді необхідно обоє 'язково обгрунтувати.

11


Задача А.

Припустимо, що в Чехії земля є специфічним чинником для виробництва продовольства, капітал — специфічним для виробництва одягу, а праця — мобільним фактором, що використовується в обох галузях, Витрати власників землі, власників капіталу і працівників рівномірно розподіляються між продуктами харчування (50%) і одягом (50%).

А. Як вплине на доходи власників землі і капіталу ріст сільськогосподарських угідь?

Б. До чого приведе збільшення припливу капіталу з-за кордону: де збільшення доходів власників землі, скорочення зарплати, збільшення зарплати чи виникне яка-небудь комбінація цих наслідків?

В. У результаті чого можуть зрости доходи власників землі: росту робочої сили, росту цін на продовольство, збільшення припливу капіталу, якої-небудь комбінації?

Г. Хто — власники землі, власники капіталу чи робітники — будуть активніше всього заперечувати проти введення обмежень на імпорт одягу?

Задача Б.

Голландія експортує продовольство, використовуючи землю я» специфічний і працю як мобільний фактор, і імпортує з країн Європейськогс союзу промислові товари, для виробництва яких специфічним фактором ( капітал, а мобільним також праця.

А. Яке було наприкінці 80-х років відношення голландських робітників власників землі і власників капіталу до планів ліквідації імпортних тарифів що захищали внутрішній ринок від конкуренції з боку товарів з інших країк Європейського союзу? Чому?

Б. Ураховуючи, що зарплата голландських робітників була однієї : найвищих у Західній Європі, яке було відношення тих же трьох груп до іде скасування обмежень на пересування робочої сили між країнами?

В. Якщо Голландія побудує нові дамби і відвоює в моря додатковз землю, якою буде реакція кожної з трьох груп?

ВАРІАНТ 5. Обгрунтуйте відповіді на запитання задачі А, та розв'яжіть задачу Б.


Задача А.

Уряд України має потребу в визначенні економічних наслідків від введення тарифу на імпорт годинників. Яку мінімально необхідну інформацію повинен мати уряд?

Задача Б.

Ставка українського імпортного тарифу на іноземний одяг складає 20%, на тканини — 1%. Вартість тканин складає 20% вартості одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу:

а) при умовах, зазначених вище;

б) якщо імпортне мито на готовий одяг зросте до 40%;

в) якщо мито на тканини збільшиться до 10%;

г) якщо мито на одяг скоротиться до 10%;

д) якщо мито на тканини скоротиться до 0,4%.
Зробіть висновки на базі цих розрахунків.

ВАРІАНТ 6.

Світова ціна на цукор із країн Карибського басейну, складає 250 дол./т. Мито на імпорт цукру в Казахстан — 20%. Якби імпорт цукру не обкладався тарифом, його річне виробництво в Казахстану складало б 2 млн. т, споживання — 3 млн. т, імпорт — 1 млн. т. Після обкладання імпорту митом внутрішнє виробництво цукру збільшилося до 2,4 млн. т, споживання скоротилося до 2,8 млн. т, імпорт скоротився до 0,4 млн. т. Казахстан по споживанню цукру — мала країна. Розрахуйте:

а) виграш казахських споживачів у цілому, якби тариф був усунутий;

б) утрати казахських виробників цукру від усунення тарифу;

в) утрати бюджету від усунення тарифу;

г) чистий приріст споживання в результаті усунення тарифу.

ВАРІАНТ 7.

У країнах ближнього зарубіжжя, що є експортерами яловичини в Росію, її ціна складає 3,6 дол. за 1 кг. За такою ціною російські фермери зможуть виробити тільки 5 тис. т при попиті 65 тис. т. Для захисту внутрішнього ринку Росія вводить імпортну квоту, у результаті чого ціна зростає до 5,4

13


дол. за 1 кг., а попит знижується до 60 тис. т. За цією ціною російські фермери можуть виробити 20 тис. т.

А. Який обсяг імпорту яловичини при свободі торгівлі і при захисті внутрішнього ринку імпортною квотою?

Б. Як позначиться введення квоти на споживачах і на виробниках?

В. Який доход отримають імпортери, що одержали дозвіл на імпорт у рамках квоти, від її введення?

ВАРІАНТ 8.

Україна виробляє і споживає постійні магніти. їхня внутрішня пропозиція складає 8=50+5Р, а попит В=400-10Р. Світова ціна на магніти складає 10 дол. Уряд уводить квоту, що обмежує імпорт магнітів 50 штуками.

А. Скільки магнітів і за якою ціною Україна буде виробляти в умовах свободи торгівлі?

Б. При світовій ціні на магніти в 10 дол. який буде обсяг їхнього імпорту? В. Як імпортна квота вплине на внутрішні ціни магнітів?

В. Наскільки збільшаться доходи імпортерів, що одержали право на імпорт у рамках квоти, від її введення?

Г. Які будуть прямі утрати споживачів?

ВАРІАНТ 9.

Дайте відповіді на запитання задач А та Б. Відповіді необхідно обов'язково обгрунтувати.

Задача А.

Які з наступних видів інвестицій вважаються прямими, а які — портфельними:

А. Американський банк "С8 Рігсі Возіоп" купив акції російської компанії «Лукойл» на 20 млн. дол. Загальна вартість випуску акцій складає 600 млн. дол.

Б. Російський банк «Столичний» придбав будинок в Амстердамі, у якому відкрив свою філію в Голландії.

14


В. Владимирський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного російсько-американського підприємства по збуту тракторів, що знаходиться в США, з 51 до 75%.

Г. Російська фірма «Броксервис» за дорученням клієнта з Німеччини придбала 11% поточного випуску акцій «Сургутнефтегаз».

Д. Канадська фірма «МакДональдс» відкрила черговий ресторан у Москві.

Задача Б.

«Кока-Кола», американський виробник прохолодних напоїв, продає їх концентрат в Україну. Однак український уряд вводить високий імпортний митний тариф на ввіз «Кока-Коли», щоб захистити українських виробників аналогічних напоїв, і збільшує податок на прибуток іноземних компаній. Які кроки може здійснити «Кока-Кола», щоб:

а) не віддати частку українського ринку місцевим конкурентам;

б) скоротити обсяг податків на прибуток, що сплачується в Україні;

в) гарантувати  схоронність своїх активів в Україні?

ВАРІАНТ   0.

Дайте відповіді на запитання задач А та Б. Відповіді необхідно обоє 'язково обгрунтувати.

Задача А.

Американська компанія «Мікрософт» продає по ліцензії обновлену версію своєї комп'ютерної програми "\¥іпйо\¥8-2000". Який спосіб оплати за ліцензію — роялті, паушальньїй платіж, участь у прибутку чи участь у власності — ви включили б у ліцензійну угоду при продажі програми:

а) індивідуальним    користувачам;

б) компаніям, що розробляють прикладні програми, що працюють у
\Уіп(1о\У8;

в) компанії, що прагне стати генеральним дистриб'ютором усієї
продукції «Мікрософт?

Задача Б.

Автомобільне колесо коштує в Словакії - 100 дол., в Україні - 90 дол. і в Польщі - 60 дол. Словакія — мала країна, і її зовнішня торгівля не впливає на рівень світових цін.

А. У Словакії вводиться 100-процентний адвалорний митний тариф на

15


імпорт   коліс   з   України   та   Польщі.   Чи   буде   Словакія   продовжувати імпортувати колеса?

Б. Якщо після цього Словакія створить митний союз з Україною, чи буде вона сама робити колеса, чи буде їх імпортувати?

В. Який ефект — створення торгівлі чи відхилення торгівлі — виникає при створенні митного союзу між Україною та Словакією?

Г. Припустимо тепер, що в Словаки вводиться 50-, а не 100-процентний адвалорний митний тариф на імпорт коліс з України та Польщі. Чи буде Словакія імпортувати колеса? Якщо так, то звідкіля?

Д. Що тепер відбудеться, якщо Словакія створить митний союз з Україною?

Е. Який ефект - створення торгівлі, чи відхилення торгівлі — виникне при створенні митного союзу між Словакією та Україною в цій ситуації?

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА.

І.Авдокушин Е.Ф. Международньїе зкономические отношения: Учебник. - М.: Юристь, 1999.

2.Бураківський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996.

З.Дзниелс Джон Д., Радеба Ли X. Международньш бизнес: внешняя среда и деловьіе операции. Пер. с англ., 6-е изд. - М.: Дело, 1998.

4.Ершов А.Д. Международньїе таможенньїе отношения: Учебное пособие. - СПб.: ИВЗСЗП, С- Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова, «Знание», 2000.

5.Киреев А.П. Международная зкономика. В 2-х ч.: Учебное пособие для вузов. - М.: Междунар. отношения, 2000.

б.Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000.

7.Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практика, філософія та реалії української економіки. - Тернопіль: Збруч, 1997.

8.Международньіе зкономические отношения: Учебник для вузов/ В. Е. Рьібалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; Под ред. проф В.Е.Рьібалкина. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

16


9.Пебро М. Международньїе зкономические, валютньїе и финансовьіе отношения. Под общей ред. Н.С. Бабинцевой. Пер. с франц. - М.: Прогресс-Универс, 1994.

1 О.Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. - К., 1998.

11.Світова економіка: Підручник/ А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.

П.Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. - К.: АТ "Август", 2001.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА.

І.Анализ зкономики: Учебник/ Под ред. В.Е. Рьібалкина. - М.: МО, 1999. 2.Бархардт К.Д. Европейская интеграция. Москва-Брюссель: АЕИ, 1996. З.Башина О.Е., Рожнова О.В. Статистика зкономических слияний. - М.: МГУК, 1998.

4.Белошапка В.А. Транснациональньїе корпорации в международном бизнесе. - К.: КГЗУ, 1994.

б.Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международньїе зкономические отношения. - М.: Финансьі и статистика, 1996.

б.Ведута Е.Н. Государственньїе зкономические стратегии. - М., 1998. 7.Внешнезкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 1999.

8.Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

9.Гуцериев М.С. Свободньїе зкономические зоньї (опьіт, проблеми, перспективи). - М.: НПО "Школа", 1997.

Ю.Данько Т.П., Окрут З.М. Свободньїе зкономические зоньї: Учебн. пособие. - М.: Инфра-М., 1998.

П.Долгов С.И. Глобализация зкономики. Новое слово или новое явление. - М.: Зкономика, 1998.

12.Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. - М., 1996. ІЗ.Зовнішня  торгівля:   проблеми  і  перспективи/ Під  ред.  проф.  О.А. Кириченка. - Харків.: Акта, 1997.

14.Економіка зарубіжних країн: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. - К.: Либідь, 1996.

Іб.Игнатов В.Г., Бутов В.И., Свободньїе зкономические зоньї. - М.: Ось-89,1997.

Іб.Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної

17


діяльності: Навч. посібник. - К.: Видавничий дом "Фінансіст", 2000.

17.Козик В.В., Пайкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти: Навч. посіб. - Львів: Оксарт, 1998.

18.Коломойцев В.Е. Механізм залучення іноземних інвестицій у структурну перебудову і розвиток промисловості України, - К.: Реформи, 1996.

19.Коломойцев В.Е. Сучасний етап економічного розвитку країн та світовий досвід структурних зрушень. - К., 1997.

20.Краткий внешнезкономический словарь-справочник. - М.: МО, 1996.

21.Кругман П. Обстфельд М. Международная зкономика: Теория и политика. - М.: ЮНИТИ, 1997.

22.Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. - К.:ВШОЛ, 1996.

23.Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международньїе зкономические отношения: Учебное пособие. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

24.Международньіе зкономические отношения: Учебное пособие/ Под ред. С.Ф. Сутьірина, В.Н. Харламовой. - СПб.: Изд-во СпбУ, 1996.

25.Мобиус М. Руководство для инвестора по развивающимся рьінкам. -М., 1995.

26.Міжнародні валютно-кредитні відносини/ За ред. А.С. Філіпенка. - К., 1997.

27.Носкова И.Я., Максимова Л.М. Международньїе зкономические отношения. - М.: ЮНИТИ, 1995.

28.Носкова И.Я. Международньїе валютно-кредитньїе отношения: Учебное пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

29.Носкова И.Я. Финансовьіе и валютньїе операции: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИД996.

ЗО.Нухович З.С., Смитиенко Б. М., Зскиндаров М.А. Мировая зкономика на рубеже XX- XXI веков. - М., 1995.

ЗІ.Основьі международньїх валютно-финансовьіх и кредитних отношений/ Под ред. В. В. Круглова. - М., 1998.

32.Пахомов Ю.М. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К., 1997.

ЗЗ.Поручник А.М. Интеграция Украиньї в мировое хозяйство. — К.: КГЗУ, 1994.

34.Рогач О.І., Шнирков О.І. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки. - К., 1998.

35.Рогач О.І. Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. - К., 1999.

Зб.Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. - К.,1998.

37.Семенов К.А. Принципи международного разделения труда. - М., 1996.

38.Соколенко СІ. Глобалізація і економіка України. - К., 1999.

39.Терещенко С.С. Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій: Методичний посібник. - К.: Український інститут підприємництва, 1998.

18


40.Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник/ Під заг. ред. А.І. Кредісова/ Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. - К., 2000.

41.Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. - К., 2000.

42.Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.: Инфра-М, 1998.

43.Хойер В. Как делать бизнес в Бвропе. - М., 1992.

44.Щербанин Ю.А. Рожков К.Л. Рьібалкин В.Е. Фишер Георг. Международньїе зкономические отношения. Интеграция. - М.: ЮНИТИ, 1997.

45.Якубовский С. А. Современньїе транснациональньїе корпорации: регулирование деятельности и роль в мировой зкономике. - Одесса, 1998.


Додаток № 1 УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

1-А 17 -Н

2-Б 18-О

З-В 19-П

4-Г 20-Р

5-Д 21-С

6-Е 22-Т

7-Є 23-У л

8-Ж 24-Ф

9-3 25-Х

10-И 26-Ц

11-1 27-4

12 -ї 28-Ш

13-Й 29 - Щ

14-К 30-Ю

15-Л 31-Я

16-М 32-Ь
1. Вариант 24 При записи формул все буквенные обозначения необходимо пояснять
2. тематизированными глубокими и полными знаниями по всем разделам учебной программы а также по основным вопр
3. Петербурга Храмы разных кон 4 7 11 3 Моя родосло
4.  Человека не может не занимать природа; он связан с ней тысячью нерасторжимых нитей
5. Уральский государственный университет путей сообщения ФГБОУ ВПО УрГУПС
6. Экологическое воспитание неслышащего населения
7. Бактериофаги
8. источника 2потребителя нагрузки
9. Реферат- Проблемы современной экономики труда
10. доклад методическое пособие для клинических ординаторов и врачейинтернов
11. Информационная революция в политических конфликтах
12. О государст венной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации и является государстве
13. шпора по ИОГИП
14. Дорогие мои Великий и Хвалимый Господь посетил нас послав к нам своего пророка Иисуса Христа наградив ег
15. вариантных
16. Rn и переводится как.html
17. Кожевников Вадим Михайлович
18. Социальная защита судей в РФ
19. Судьбу Мартина определила встреча с Рут девушкой из богатой семьи неземным существом которая горячо полю
20. тематики решение систем линейных уравнений векторная алгебра дифференциальные уравнения теория вероятн