Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

контрольна робота 2 Сучасна модель фахівцяеколога Розробив- проф

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Дніпропетровський державний аграрний університет

Еколого-меліоративний факультет

Кафедра екології та ґрунтознавства

Комплект завдань

з дисципліни „ Вступ до фаху”

за напрямком підготовки 6.040106 „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”

Модульна контрольна робота №2

Сучасна модель фахівця-еколога

Розробив: __________(проф. Грицан Ю.І.)

Затверджено на  засіданні кафедри

Протокол №_1_ від 02.08.08 р.

Зав. кафедрою __________ (проф. Грицан Ю.І.)

Дніпропетровськ – 2011

Критерії

оцінювання знань студентів при виконанні

Модульної контрольної роботи № 2

Сучасна модель фахівця-еколога

з дисципліни  „Екологія людини” за напрямом підготовки 0708 «Екологія»

Варіант контрольної роботи у вигляді білетів:

Білет модульної контрольної роботи складається з двох (трьох, чотирьох, …) питань.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який повно розкрив зміст теоретичних питань, подав графічні доповнення, розшифрував формули, вільно виклав матеріал, володіє спеціальною термінологією; вірно вирішив задачі (практичні вправи) з відповідними поясненнями щодо одиниць вимірювання, тощо.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який досить повно розкрив зміст теоретичних питань, подав графічні доповнення, можливо не повно розшифрував формули, вільно виклав матеріал, володіє окремими спеціальними термінами; вірно вирішив задачі (практичні вправи).

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який частково розкрив зміст теоретичних питань, відчувається «книжний» стиль викладення матеріалу, представив не повне рішення задачі, с «натяки» на вірне вирішення задач (практичних вправ).

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не розкрив зміст теоретичних питань, допустив принципові помилки у виконанні завдань, не подав графічні доповнення, не розшифрував формули, не володіє спеціальною термінологією; не вірно вирішив задачі (практичні вправи).

Перелік

контрольних питань до виконання

Модульної контрольної роботи № 2

Сучасна модель фахівця-еколога

з дисципліни «Вступ до фаху» за напрямом підготовки 0708 «Екологія»

 1.  Визначите суть понять “екологічне мислення”, “екологічна етика, мораль та поведінка”, “екологічна культура”, “екологічна свідомість”, “етика Землі”, “золоте правило екології”.
 2.  Про що гласять п‘ять законів соціальної екології М. Реймерса і, в тому числі, правило соціально-екологічної рівноваги?
 3.  Що включають у себе принципи культурного управління розвитком, правила соціально-екологічного заміщення і закон історичного неповернення? Визначите гуманістичну суть ідеї В. Вернадського про ноосферу.
 4.  Що представляє собою екологічна освіта і виховання, їх основні елементи і безперервний характер?
 5.  Для чого потрібна екологічна підготовка спеціалістів різної профорієнтації, у тому числі, економічних спеціальностей?
 6.  Визначте суть понять про національну, міжнародну регіональну і глобальну екополітику. Подайте приклади регіональної екополітики в Європі.
 7.  Назвіть чинники необхідності міжнародного співробітництва у сфері розв‘язання екологічних проблем.
 8.  У чому полягає суть поняття про екологічний суверенітет країни та її екологічну безпеку?
 9.  Суть і значення міжнародного екологічного права. Назвіть основні світові угоди і конвенції у сфері регулювання екологічних глобальних проблем.
 10.  Як організований “світовий екологічний порядок”? Які міжнародні екологічні організації Вам відомі? Їх функції та значення.
 11.  Визначте роль міжнародних конгресів та інших форм спілкування для розв‘язання екологічних проблем людства. Дайте характеристику найважливіших питань, що розглядалися на найголовніших міжнародних зборах (Ріо-де-Жанейро, 1992; Кіото, 1998 та ін.).
 12.  Роль громадських екологічних рухів  розв‘язанні питань природоохоронного характеру і захисту “екологічних” прав населення.
 13.  Визначте місце і роль України у міжнародному співробітництві екологічної орієнтації.
 14.  Необхідність формування нових соціально-економічних, екологічних і етнічних цінностей людства. Поняття про нову систему індексів, що визначають рівень розвитку країн. Поняття про екологічній імператив.
 15.  Охарактеризуйте стратегії розвитку екополітики найвідоміших країн світу, їх недоліки.
 16.  Назвіть необхідні індикатори гармонійного розвитку України.
1. Прибыль и денежный поток
2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 Приведение ERдиаграмм к первым трем нормальным формам Цель работы- научиться прео
3. Самый жаркий Новый Год Грузия Батуми 5 дней-4 ночи ПРОГРАММА ТУРА 29
4. машины и аппараты для легкой промышленности
5. Добір кадрів процес пошуку потенційних працівників і формуваннябази даних про них для наступного залуче
6. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния
7. Текстовый редактор
8. Развитие финансового и оперативного лизинга
9. 1 Абсолютные величины
10. Курсовая работа- Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
11. Економічна сутність державного кредиту Держава для фінансування своїх потреб може мобілізувати фінансов
12. . Климатические зоны ~ отдельные участки земной поверхности характерные своими климатическими условиями в з.
13. Тема- Дослідження деяких функцій слухового аналізатора та вестибулярного апарату людини Мета- розширит
14. «Проза любви» в лирике Н А Некрасова
15. З КУРСУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 1
16. Политико-психологический портрет представителя русской интеллигенции Рирхард Зорге
17. Course tht refers to. type of economic system in which government controls the country~s industries nd decides wht goods should be produced nd in wht mounts B the study of the producti.html
18. Обработать выборку полученную по результатам статистических наблюдений
19. Социология труда
20. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО Продсервис)