Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

3.04 Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів Кафедра економіч

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27

PAGE   \* MERGEFORMAT 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Директор ХІФ УДУФМТ

                                                                                          _________К.Г. Сердюков

31серпня 2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Мікроекономіка»

           галузь знань         0305 «Економіка та підприємництво»

напрями підготовки       6.030509 «Облік і аудит»

                              6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030503 «Міжнародна економіка»

факультет              фінансів, обліку та організації управління персоналом

                                                                    

Харків

2012 рік

Робоча програма «Мікроекономіка» для студентів  з  галуззю знань  0305 «Економіка та підприємництво», напряму  підготовки  6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030503 «Міжнародна економіка»,  6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

     „28” серпня , 2012 року – 36 с.

Розробник:  к.е.н., доцент  кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Панкратова О.М., к.е.н., доцент, кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Кривобок В.Ю., викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Діденко Н.В., методист кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Мирошніченко А.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Протокол від  “28” серпня 2012 року № 1

                     

  Завідувач кафедри __________________________ (Писін В.М.)

Ухвалено Методичною радою ХІФ УДУФМТ

Протокол від  “31 серпня 2012 року № 1

Голова  Методичної ради_______________________ (Сердюков К.Г.)                                                                                                                                                                                     

__________, 20__ рік

__________, 20__  рік


1
. Опис навчальної дисципліни

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна

Напрям підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

Модулів - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 144

І-й

І-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента -3,4

36 год.

6 год.

Практичні

36 год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 год.,

132 год.

в т.ч. Індивідуальне завдання: 6 год.

Консультації 10

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 55%

для заочної форми навчання – 8%

для напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 144

І-й

І-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента -4,4

36 год.

4 год.

Практичні

18 год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

80 год.,

134 год.

в т.ч. Індивідуальне завдання: 6 год.

Консультації

10 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 55%

для заочної форми навчання – 8%

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

(зі скороченим терміном навчання)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна

Напрям підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

зі скороченим терміном навчання

Модулів - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів -

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 144

I-й

І-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента – 3,4

36 - год.

4 год.

Практичні

36 - год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 - год.,

134 год.

в т.ч. Індивідуальне завдання:  6 - год.

Консультації -10 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 55%

для заочної форми навчання – 8%

для напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна

Напрями підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів -

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 144

I-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента – 3,4

36 - год.

- год.

Практичні

36 - год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 - год.,

- год.

в т.ч. Індивідуальне завдання:  6 - год.

Консультації -10 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 55%

 1.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Мікроекономіка» – формування ринково-орієнтованого економічного світогляду учасника суспільного виробництва, здатного до діяльності економіста-фахівця або самостійної підприємницької діяльності; допомогти йому оволодіти універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень; сформувати систему знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

Завдання вивчення дисципліни – визначення ролі мікроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методу, розкриття основних положень мікроекономічних теорій, на які спирається сучасна мікроекономічна наука та господарська практика, висвітлення системи основних мікроекономічних категорій та показників, розгляд універсального інструментарію, необхідного для вивчення поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, набуття знань з основ функціонування ринкового механізму, узгодження попиту і пропозиції, прагнення ринкової системи до рівноважного стану, розкриття принципів раціональної поведінки мікросистем на ринках, набуття вмінь самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

 предмет, концептуальні основи і методологію мікроекономіки;

 принципи раціональної поведінки споживачів і виробників на ринках та методи її оптимізації;

 термінологію та основні засоби мікроекономічного аналізу;

 особливості механізму розподілу обмежених ресурсів за альтернативності їх використання;

уміти: 

 застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування самостійних господарських систем;

 використовувати отриманні знання щодо закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та вміти ефективно їх використовувати на практиці;

 збирати фактичні дані, аналізувати й оцінювати їх допустимість, достовірність та достатність для прийняття правильних рішень;

 збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати отриману інформацію;

 приймати обґрунтовані та законні рішення, грамотно складати необхідні документи;

 організовувати виконання прийнятих рішень.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий  модуль 1. Мікроекономіка як наука.

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

       Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника     

Тема 8. Витрати виробництва

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

Тема 10. Монопольний ринок

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Тема 12. Ринок факторів виробництва

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

Тема 14. Інституційні аспекти ринкового господарства

4. Структура навчальної дисципліни

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

конс

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий  модуль 1. Мікроекономіка як наука.

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

8

2

2

4

5

1

1

5

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

8

2

2

4

6

5

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

8

2

2

4

11

10

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

14

4

4

2

4

10

1

10

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

12

4

4

4

13

2

10

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

10

2

2

2

4

10

10

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника     

8

2

2

4

10

10

Тема 8. Витрати виробництва

8

4

4

9

9

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 1

78

22

20

4

32

74

3

2

69

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

10

2

2

2

4

11

1

10

Тема 10. Монопольний ринок

8

2

2

4

13

1

2

10

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

14

4

4

2

4

13

1

2

10

Тема 12. Ринок факторів виробництва

8

2

2

4

7

7

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

8

2

2

4

10

10

Тема 14. Інституційні аспекти ринкового господарства

8

2

2

4

10

10

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 2

58

14

16

4

24

64

3

4

57

Підсумковий контроль

2

2

-

-

-

-

-

-

ІНДЗ

6

6

6

6

Усього годин

144

36

36

10

62

144

6

6

132

                                               

для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

конс

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий  модуль 1. Мікроекономіка як наука.

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

7

2

-

5

5

1

5

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

10

2

2

6

7

1

5

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

10

2

2

6

10

10

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

13

4

2

2

5

10

1

10

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

11

4

2

5

13

2

10

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

9

2

-

2

5

10

10

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника     

11

2

2

2

5

10

10

Тема 8. Витрати виробництва

7

2

-

5

9

9

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 1

80

20

12

6

42

74

2

3

69

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

9

2

-

2

5

11

1

10

Тема 10. Монопольний ринок

7

2

-

5

12

1

1

10

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

13

4

2

2

5

11

1

10

Тема 12. Ринок факторів виробництва

11

4

2

5

9

9

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

8

2

-

6

10

1

10

Тема 14. Інституційні аспекти ринкового господарства

10

2

2

6

10

10

Разом за змістовим модулем 2

56

16

6

4

32

64

2

3

59

Підсумковий контроль

2

-

-

-

-

-

-

ІНДЗ

6

6

6

6

Усього годин

144

36

18

10

80

144

4

6

134

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

(зі скороченим терміном навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

конс

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий  модуль 1. Мікроекономіка як наука.

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

8

2

2

4

5

1

5

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

8

2

2

4

6

1

5

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

8

2

2

4

11

10

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

14

4

4

2

4

10

1

10

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

12

4

4

4

13

2

10

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

10

2

2

2

4

10

10

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника     

8

2

2

4

10

10

Тема 8. Витрати виробництва

8

4

4

9

9

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 1

78

22

20

4

32

74

2

3

69

Модуль 2

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

10

2

2

2

4

11

1

10

Тема 10. Монопольний ринок

8

2

2

4

12

1

1

10

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

14

4

4

2

4

12

2

10

Тема 12. Ринок факторів виробництва

8

2

2

4

9

9

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

8

2

2

4

10

10

Тема 14. Інституційні аспекти ринкового господарства

8

2

2

4

10

10

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 2

58

14

16

4

24

64

2

3

59

Підсумковий контроль

2

2

ІНДЗ

6

6

6

Усього годин

144

36

36

10

144

4

6

134

для напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

конс

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий  модуль 1. Мікроекономіка як наука.

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

8

2

2

4

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

8

2

2

4

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

8

2

2

4

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

14

4

4

2

4

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

12

4

4

4

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

10

2

2

2

4

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника     

8

2

2

4

Тема 8. Витрати виробництва

8

4

4

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 1

78

22

20

4

32

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

10

2

2

2

4

Тема 10. Монопольний ринок

8

2

2

4

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

14

4

4

2

4

Тема 12. Ринок факторів виробництва

8

2

2

4

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

8

2

2

4

Тема 14. Інституційні аспекти ринкового господарства

8

2

2

4

Модульна контрольна робота

2

2

Разом за змістовим модулем 2

58

14

16

4

24

Підсумковий контроль

2

2

ІНДЗ

6

6

Усього годин

144

36

36

10

62

                                               

5. Теми та план лекцій

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.

Лекція 1. Предмет і метод мікроекономіки.

 1.  Мікроекономіка, як складова частина теоретичної економіки.
 2.  Предмет, концептуальні основи та об’єкт мікроекономіки.

3.Методологія мікроекономіки.

2

-

2

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Лекція 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

 1.  Корисність в економічній теорії та проблема її виміру.
 2.  Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної користі.

3.Рівновага споживача з кардиналістських позицій.

2

1

3

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача..

Лекція 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.

 1.  Вибір споживача з ординалістських позицій.
 2.  Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроаналізу.
 3.  Бюджетне обмеження й можливості споживача.

4.Оптимум споживача.

2

1

4

Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

Лекція 4. Реакція споживача на зміну доходу.

 1.  Лінія “дохід-споживання”.

2.Криві Енгеля.

Лекція 5. Реакція споживача на зміну цін благ.

 1.  Лінія “ціна-споживання”.
 2.  Ефект зміни та ефект доходу.

3.Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.

4

-

5

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.

Лекція 6. Ринковий попит та пропозиція.

 1.  Попит та закон попиту.
 2.  Пропозиція та закон пропозиції.

3.Взаємодія попиту та пропозиції.
Лекція 7. Еласти
чність попиту та пропозиції.

1.Цінова еластичність попиту.

2.Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту.

3.Еластичність пропозиції.

4

1

6

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.

Лекція 8. Мікроекономічна модель підприємства.

 1.  Підприємство як суб’єкт ринкових відносин на мікрорівні.
 2.  Поняття і параметри виробничої функції.

3.Основні параметри виробника.

2

-

8

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

Лекція 9. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

 1.  Однофакторна виробнича функція.
 2.  Двофакторна виробнича функція.

3.Оптимум виробника.

2

-

9

Тема 8. Витрати виробництва.

Лекція 10. Витрати виробництва.

1.Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

2.Витрати виробництва на довгострокових інтервалах.

4

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

11

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.

Лекція 11. Модель ринку досконалої конкуренції

 1.  Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.
 2.  Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.

3.Економічна стратегія конкурентної фірми в довгостроковому періоді.

2

1

12

Тема 10. Монопольний ринок

Лекція 12. Монопольний ринок.

 1.  Характерні риси ринку “чистої” монополії.
 2.  Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.

3.Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.

2

1

13

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Лекція 13. Олігополія.

 1.  Основні ознаки олігополії.
 2.  Теоретичні моделі олігополії.

3.Особливості організації олігополістичного ринку.

Лекція 14. Монополістична конкуренція.

 1.  Ознаки і поширення монополістичної конкуренції.
 2.  Ринкова поведінка монополістичного конкурента.

3.Нецінова конкуренція.

4

1

14

Тема 12. Ринок факторів виробництва.

Лекція 15. Ринок факторів виробництва.

 1.  Особливості ринків факторів виробництва.
 2.  Попит та пропозиція праці.
 3.  Капітал як фактор виробництва тривалого використання.

4.Земля як фактор виробництва.

2

-

15

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Лекція 16. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

 1.  Поняття ринкової рівноваги.
 2.  Рівновага обміну.

3.Загальна рівновага та економіка добробуту.

2

-

16

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Лекція 17. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

 1.  Правові передумови для ринкових суб’єктів.
 2.  Інституціональна природа сучасної фірми.
 3.  Позаринкові зовнішні ефекти.

4.Громадські блага

2

-

Разом

36

6

для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.

Лекція 1. Предмет і метод мікроекономіки.

 1.  Мікроекономіка, як складова частина теоретичної економіки.
 2.  Предмет, концептуальні основи та об’єкт мікроекономіки.

3.Методологія мікроекономіки.

2

-

2

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Лекція 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

 1.  Корисність в економічній теорії та проблема її виміру.
 2.  Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної користі.

3.Рівновага споживача з кардиналістських позицій.

2

1

3

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача..

Лекція 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.

 1.  Вибір споживача з ординалістських позицій.
 2.  Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроаналізу.
 3.  Бюджетне обмеження й можливості споживача.

4.Оптимум споживача.

2

-

4

Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

Лекція 4. Реакція споживача на зміну доходу.

 1.  Лінія “дохід-споживання”.

2.Криві Енгеля.

Лекція 5. Реакція споживача на зміну цін благ.

 1.  Лінія “ціна-споживання”.
 2.  Ефект зміни та ефект доходу.

3.Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.

4

-

5

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.

Лекція 6. Ринковий попит та пропозиція.

 1.  Попит та закон попиту.
 2.  Пропозиція та закон пропозиції.

3.Взаємодія попиту та пропозиції.
Лекція 7. Еласти
чність попиту та пропозиції.

1.Цінова еластичність попиту.

2.Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту.

3.Еластичність пропозиції.

4

1

6

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.

Лекція 8. Мікроекономічна модель підприємства.

 1.  Підприємство як суб’єкт ринкових відносин на мікрорівні.
 2.  Поняття і параметри виробничої функції.

3.Основні параметри виробника.

2

-

8

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

Лекція 9. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

 1.  Однофакторна виробнича функція.
 2.  Двофакторна виробнича функція.

3.Оптимум виробника.

2

-

9

Тема 8. Витрати виробництва.

Лекція 10. Витрати виробництва.

1.Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

2.Витрати виробництва на довгострокових інтервалах.

2

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

11

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.

Лекція 11. Модель ринку досконалої конкуренції

 1.  Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.
 2.  Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.

3.Економічна стратегія конкурентної фірми в довгостроковому періоді.

2

1

12

Тема 10. Монопольний ринок

Лекція 12. Монопольний ринок.

 1.  Характерні риси ринку “чистої” монополії.
 2.  Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.

3.Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.

2

1

13

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Лекція 13. Олігополія.

 1.  Основні ознаки олігополії.
 2.  Теоретичні моделі олігополії.

3.Особливості організації олігополістичного ринку.

Лекція 14. Монополістична конкуренція.

 1.  Ознаки і поширення монополістичної конкуренції.
 2.  Ринкова поведінка монополістичного конкурента.

3.Нецінова конкуренція.

4

-

14

Тема 12. Ринок факторів виробництва.

Лекція 15. Ринок факторів виробництва.

 1.  Особливості ринків факторів виробництва.
 2.  Попит та пропозиція праці.
 3.  Капітал як фактор виробництва тривалого використання.

4.Земля як фактор виробництва.

4

-

15

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Лекція 16. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

 1.  Поняття ринкової рівноваги.
 2.  Рівновага обміну.

3.Загальна рівновага та економіка добробуту.

2

-

16

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Лекція 17. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

 1.  Правові передумови для ринкових суб’єктів.
 2.  Інституціональна природа сучасної фірми.
 3.  Позаринкові зовнішні ефекти.

4.Громадські блага

2

-

Разом

36

4

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

(зі скороченим терміном навчання)

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.

Лекція 1. Предмет і метод мікроекономіки.

 1.  Мікроекономіка, як складова частина теоретичної економіки.
 2.  Предмет, концептуальні основи та об’єкт мікроекономіки.

3.Методологія мікроекономіки.

2

-

2

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Лекція 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

 1.  Корисність в економічній теорії та проблема її виміру.
 2.  Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної користі.

3.Рівновага споживача з кардиналістських позицій.

2

1

3

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача..

Лекція 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.

 1.  Вибір споживача з ординалістських позицій.
 2.  Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроаналізу.
 3.  Бюджетне обмеження й можливості споживача.

4.Оптимум споживача.

2

-

4

Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

Лекція 4. Реакція споживача на зміну доходу.

 1.  Лінія “дохід-споживання”.

2.Криві Енгеля.

Лекція 5. Реакція споживача на зміну цін благ.

 1.  Лінія “ціна-споживання”.
 2.  Ефект зміни та ефект доходу.

3.Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.

4

-

5

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.

Лекція 6. Ринковий попит та пропозиція.

 1.  Попит та закон попиту.
 2.  Пропозиція та закон пропозиції.

3.Взаємодія попиту та пропозиції.
Лекція 7. Еласти
чність попиту та пропозиції.

1.Цінова еластичність попиту.

2.Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту.

3.Еластичність пропозиції.

4

1

6

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.

Лекція 8. Мікроекономічна модель підприємства.

 1.  Підприємство як суб’єкт ринкових відносин на мікрорівні.
 2.  Поняття і параметри виробничої функції.

3.Основні параметри виробника.

2

-

8

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

Лекція 9. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

 1.  Однофакторна виробнича функція.
 2.  Двофакторна виробнича функція.

3.Оптимум виробника.

2

-

9

Тема 8. Витрати виробництва.

Лекція 10. Витрати виробництва.

1.Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

2.Витрати виробництва на довгострокових інтервалах.

4

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

11

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.

Лекція 11. Модель ринку досконалої конкуренції

 1.  Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.
 2.  Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.

3.Економічна стратегія конкурентної фірми в довгостроковому періоді.

2

1

12

Тема 10. Монопольний ринок

Лекція 12. Монопольний ринок.

 1.  Характерні риси ринку “чистої” монополії.
 2.  Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.

3.Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.

2

1

13

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Лекція 13. Олігополія.

 1.  Основні ознаки олігополії.
 2.  Теоретичні моделі олігополії.

3.Особливості організації олігополістичного ринку.

Лекція 14. Монополістична конкуренція.

 1.  Ознаки і поширення монополістичної конкуренції.
 2.  Ринкова поведінка монополістичного конкурента.

3.Нецінова конкуренція.

4

-

14

Тема 12. Ринок факторів виробництва.

Лекція 15. Ринок факторів виробництва.

 1.  Особливості ринків факторів виробництва.
 2.  Попит та пропозиція праці.
 3.  Капітал як фактор виробництва тривалого використання.

4.Земля як фактор виробництва.

2

-

15

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Лекція 16. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

 1.  Поняття ринкової рівноваги.
 2.  Рівновага обміну.

3.Загальна рівновага та економіка добробуту.

2

-

16

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Лекція 17. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

 1.  Правові передумови для ринкових суб’єктів.
 2.  Інституціональна природа сучасної фірми.
 3.  Позаринкові зовнішні ефекти.

4.Громадські блага

2

-

Разом

36

4

для напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.

Лекція 1. Предмет і метод мікроекономіки.

 1.  Мікроекономіка, як складова частина теоретичної економіки.
 2.  Предмет, концептуальні основи та об’єкт мікроекономіки.

3.Методологія мікроекономіки.

2

-

2

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Лекція 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

 1.  Корисність в економічній теорії та проблема її виміру.
 2.  Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної користі.

3.Рівновага споживача з кардиналістських позицій.

2

-

3

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача..

Лекція 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.

 1.  Вибір споживача з ординалістських позицій.
 2.  Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроаналізу.
 3.  Бюджетне обмеження й можливості споживача.

4.Оптимум споживача.

2

-

4

Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

Лекція 4. Реакція споживача на зміну доходу.

 1.  Лінія “дохід-споживання”.

2.Криві Енгеля.

Лекція 5. Реакція споживача на зміну цін благ.

 1.  Лінія “ціна-споживання”.
 2.  Ефект зміни та ефект доходу.

3.Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.

4

-

5

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.

Лекція 6. Ринковий попит та пропозиція.

 1.  Попит та закон попиту.
 2.  Пропозиція та закон пропозиції.

3.Взаємодія попиту та пропозиції.
Лекція 7. Еласти
чність попиту та пропозиції.

1.Цінова еластичність попиту.

2.Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту.

3.Еластичність пропозиції.

4

-

6

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.

Лекція 8. Мікроекономічна модель підприємства.

 1.  Підприємство як суб’єкт ринкових відносин на мікрорівні.
 2.  Поняття і параметри виробничої функції.

3.Основні параметри виробника.

2

-

8

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

Лекція 9. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

 1.  Однофакторна виробнича функція.
 2.  Двофакторна виробнича функція.

3.Оптимум виробника.

2

-

9

Тема 8. Витрати виробництва.

Лекція 10. Витрати виробництва.

1.Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

2.Витрати виробництва на довгострокових інтервалах.

4

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

11

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.

Лекція 11. Модель ринку досконалої конкуренції

 1.  Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.
 2.  Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.

3.Економічна стратегія конкурентної фірми в довгостроковому періоді.

2

-

12

Тема 10. Монопольний ринок

Лекція 12. Монопольний ринок.

 1.  Характерні риси ринку “чистої” монополії.
 2.  Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.

3.Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.

2

-

13

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Лекція 13. Олігополія.

 1.  Основні ознаки олігополії.
 2.  Теоретичні моделі олігополії.

3.Особливості організації олігополістичного ринку.

Лекція 14. Монополістична конкуренція.

 1.  Ознаки і поширення монополістичної конкуренції.
 2.  Ринкова поведінка монополістичного конкурента.

3.Нецінова конкуренція.

4

-

14

Тема 12. Ринок факторів виробництва.

Лекція 15. Ринок факторів виробництва.

 1.  Особливості ринків факторів виробництва.
 2.  Попит та пропозиція праці.
 3.  Капітал як фактор виробництва тривалого використання.

4.Земля як фактор виробництва.

2

-

15

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Лекція 16. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

 1.  Поняття ринкової рівноваги.
 2.  Рівновага обміну.

3.Загальна рівновага та економіка добробуту.

2

-

16

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Лекція 17. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

 1.  Правові передумови для ринкових суб’єктів.
 2.  Інституціональна природа сучасної фірми.
 3.  Позаринкові зовнішні ефекти.

4.Громадські блага

2

-

Разом

36

-

 1.  Теми та план семінарських занять

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Семінарське заняття 1.

“Мікроекономіка як наука”

2

-

2

Семінарське заняття 2.

“Кардиналістська теорія поведінки споживача”

2

-

3

Семінарське заняття 3.

“Ординалістська теорія поведінки споживача”

2

-

4

Семінарське заняття 4.

“Реакція споживача на зміни його доходу”

Семінарське заняття 5.

“Реакція споживача на зміну цін товарів”

4

-

5

Семінарське заняття 6.

“Ринковий попит та пропозиція”

Семінарське заняття 7.

“Еластичність попиту і пропозиції”

4

2

6

Семінарське заняття 8.

“Підприємство як суб’єкт ринку”

2

-

7

Семінарське заняття 9.

“Варіації факторів виробництва”3.Конкуренція та її види.

2

-

8

Семінарське заняття 10.

“Витрати виробництва”

-

-

Модульна контрольна робота

2

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

9

Семінарське заняття 11.

“Характеристика ринку досконалої конкуренції”

2

-

10

Семінарське заняття 12.

“Монопольний ринок”

2

2

11

Семінарське заняття 13.

“Особливості організації олігополістичного ринку”

Семінарське заняття 14.

“Ознаки монополістичної конкуренції”

4

2

12

Семінарське заняття 15.

“Особливості ринків факторів виробництва”

2

-

13

Семінарське заняття 16.

“Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту”

2

-

14

Семінарське заняття 17.

“ Інституціональні аспекти ринкового господарства ”

2

-

Модульна контрольна робота

2

-

Разом

36

6

для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Семінарське заняття 1.

“Кардиналістська та ординалістська теорія поведінки споживача” 

2

-

2

Семінарське заняття 2.

“Аналіз поведінки споживача”

2

-

3

Семінарське заняття 3.

“ Попит, пропозиція, їх взаємовідносини”

2

2

4

Семінарське заняття 4.

“Варіації факторів виробництва та витрати виробництва”

2

-

Модульна контрольна робота

-

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

5

Семінарське заняття 5.

Ринок досконалої конкуренції і монопольний ринок

2

-

6

Семінарське заняття 6

“Олігополія та монополістична конкуренція ”

2

2

7

Семінарське заняття 7

“Ринок факторів виробництва. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту”

2

2

8

Семінарське заняття 8

“ Інституціональні аспекти ринкового господарства ”

2

-

Модульна контрольна робота

2

-

Разом

18

6

6.030508 «Фінанси і кредит»

(зі скороченим терміном навчання)

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Семінарське заняття 1.

“Мікроекономіка як наука”

2

-

2

Семінарське заняття 2.

“Кардиналістська теорія поведінки споживача”

2

1

3

Семінарське заняття 3.

“Ординалістська теорія поведінки споживача”

2

2

4

Семінарське заняття 4.

“Реакція споживача на зміни його доходу”

Семінарське заняття 5.

“Реакція споживача на зміну цін товарів”

4

-

5

Семінарське заняття 6.

“Ринковий попит та пропозиція”

Семінарське заняття 7.

“Еластичність попиту і пропозиції”

4

-

6

Семінарське заняття 8.

“Підприємство як суб’єкт ринку”

2

-

7

Семінарське заняття 9.

“Варіації факторів виробництва”3.Конкуренція та її види.

2

-

8

Семінарське заняття 10.

“Витрати виробництва”

-

-

Модульна контрольна робота

2

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

9

Семінарське заняття 11.

“Характеристика ринку досконалої конкуренції”

2

-

10

Семінарське заняття 12.

“Монопольний ринок”

2

-

11

Семінарське заняття 13.

“Особливості організації олігополістичного ринку”

Семінарське заняття 14.

“Ознаки монополістичної конкуренції”

4

1

12

Семінарське заняття 15.

“Особливості ринків факторів виробництва”

2

2

13

Семінарське заняття 16.

“Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту”

2

-

14

Семінарське заняття 17.

“ Інституціональні аспекти ринкового господарства ”

2

-

Модульна контрольна робота

2

-

Разом

36

6

для напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

МОДУЛЬ 1. МІКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

1

Семінарське заняття 1.

“Мікроекономіка як наука”

2

-

2

Семінарське заняття 2.

“Кардиналістська теорія поведінки споживача”

2

-

3

Семінарське заняття 3.

“Ординалістська теорія поведінки споживача”

2

-

4

Семінарське заняття 4.

“Реакція споживача на зміни його доходу”

Семінарське заняття 5.

“Реакція споживача на зміну цін товарів”

4

-

5

Семінарське заняття 6.

“Ринковий попит та пропозиція”

Семінарське заняття 7.

“Еластичність попиту і пропозиції”

4

-

6

Семінарське заняття 8.

“Підприємство як суб’єкт ринку”

2

-

7

Семінарське заняття 9.

“Варіації факторів виробництва”3.Конкуренція та її види.

2

-

8

Семінарське заняття 10.

“Витрати виробництва”

-

-

Модульна контрольна робота

2

-

МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

9

Семінарське заняття 11.

“Характеристика ринку досконалої конкуренції”

2

-

10

Семінарське заняття 12.

“Монопольний ринок”

2

-

11

Семінарське заняття 13.

“Особливості організації олігополістичного ринку”

Семінарське заняття 14.

“Ознаки монополістичної конкуренції”

4

-

12

Семінарське заняття 15.

“Особливості ринків факторів виробництва”

2

-

13

Семінарське заняття 16.

“Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту”

2

-

14

Семінарське заняття 17.

“ Інституціональні аспекти ринкового господарства ”

2

-

Модульна контрольна робота

2

-

Разом

36

-

 1.  Самостійна робота

для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів

4

5

2

Тема 2 Модель споживання набору благ

4

5

3

Тема 3. Гранична норма заміщення благ

4

10

4

Тема 4. Надлишок споживача

4

10

5

Тема 5. Взаємозв’язок ціни та валової виручки за різної еластичності

4

10

6

Тема 6. Адаптивність, гнучкість та гомеостатичність виробничо-ринкової системи

4

10

7

Тема 7. Оптимальний шлях розвитку у довгостроковому періоді

4

10

8

Тема 8. Мінімально ефективний розмір виробництва та структури ринку

4

9

9

Тема 9. Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки

4

10

10

Тема 10. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків

4

10

11

Тема 11. Можливості державного регулювання за олігополії.

4

10

12

Тема 12. Похідний попит та принцип оплати факторів. Ринок праці з недосконалою конкуренцією

4

7

13

Тема 13. Критерії оцінки добробуту

4

10

14

Тема 14. Забезпечення громадськими благами: можливості ринку і держави

4

10

Індивідуальне навчальне завдання

6

6

Разом

62

132

для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів

5

5

2

Тема 2 Модель споживання набору благ

6

5

3

Тема 3. Гранична норма заміщення благ

6

10

4

Тема 4. Надлишок споживача

5

10

5

Тема 5. Взаємозв’язок ціни та валової виручки за різної еластичності

5

10

6

Тема 6. Адаптивність, гнучкість та гомеостатичність виробничо-ринкової системи

5

10

7

Тема 7. Оптимальний шлях розвитку у довгостроковому періоді

5

10

8

Тема 8. Мінімально ефективний розмір виробництва та структури ринку

5

9

9

Тема 9. Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки

5

10

10

Тема 10. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків

5

10

11

Тема 11. Можливості державного регулювання за олігополії.

5

10

12

Тема 12. Похідний попит та принцип оплати факторів. Ринок праці з недосконалою конкуренцією

5

9

13

Тема 13. Критерії оцінки добробуту

6

10

14

Тема 14. Забезпечення громадськими благами: можливості ринку і держави

6

10

Індивідуальне навчальне завдання

6

6

Підсумковий контроль

-

-

Разом

80

134

6.030508 «Фінанси і кредит»

(зі скороченим терміном навчання)

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів

4

5

2

Тема 2 Модель споживання набору благ

4

5

3

Тема 3. Гранична норма заміщення благ

4

10

4

Тема 4. Надлишок споживача

4

10

5

Тема 5. Взаємозв’язок ціни та валової виручки за різної еластичності

4

10

6

Тема 6. Адаптивність, гнучкість та гомеостатичність виробничо-ринкової системи

4

10

7

Тема 7. Оптимальний шлях розвитку у довгостроковому періоді

4

10

8

Тема 8. Мінімально ефективний розмір виробництва та структури ринку

4

9

9

Тема 9. Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки

4

10

10

Тема 10. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків

4

10

11

Тема 11. Можливості державного регулювання за олігополії.

4

10

12

Тема 12. Похідний попит та принцип оплати факторів. Ринок праці з недосконалою конкуренцією

4

7

13

Тема 13. Критерії оцінки добробуту

4

10

14

Тема 14. Забезпечення громадськими благами: можливості ринку і держави

4

10

Індивідуальне навчальне завдання

6

6

Разом

62

134

для напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів

4

-

2

Тема 2 Модель споживання набору благ

4

-

3

Тема 3. Гранична норма заміщення благ

4

-

4

Тема 4. Надлишок споживача

4

-

5

Тема 5. Взаємозв’язок ціни та валової виручки за різної еластичності

4

-

6

Тема 6. Адаптивність, гнучкість та гомеостатичність виробничо-ринкової системи

4

-

7

Тема 7. Оптимальний шлях розвитку у довгостроковому періоді

4

-

8

Тема 8. Мінімально ефективний розмір виробництва та структури ринку

4

-

9

Тема 9. Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки

4

-

10

Тема 10. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків

4

-

11

Тема 11. Можливості державного регулювання за олігополії.

4

-

12

Тема 12. Похідний попит та принцип оплати факторів. Ринок праці з недосконалою конкуренцією

4

-

13

Тема 13. Критерії оцінки добробуту

4

-

14

Тема 14. Забезпечення громадськими благами: можливості ринку і держави

4

-

Індивідуальне навчальне завдання

6

-

Разом

62

-

8. Індивідуальні завдання

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 1.  Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.
 2.  Завдання та функції мікроекономіки.
 3.  Потреби, види потреб та їх класифікація.
 4.  Гранична корисність та її використання в практичній діяльності споживачів.
 5.  Порівняльна характеристика ординалістських і кардиналістських теорій корисності.
 6.  Поняття „граничної норми заміщення одного товару іншим”. Зміни її значення в міру руху вздовж кривої байдужості.
 7.  Моделювання поведінки споживачів в умовах ринку.
 8.  Парадокс Гіффена, яке виключення із закону попиту.
 9.  Особливості впливу ринковий на попит основних нецінових чинників.
 10.  Особливості впливу на пропозицію основних нецінових чинників.
 11.  Поняття ринкової рівноваги.
 12.  Напрями інноваційного розвитку регіону.
 13.  Практичне використання теорії еластичності в обґрунтуванні цільової політики продавців (виробників).
 14.  Економічний зміст прибутку як кінцевого результату діяльності підприємства.
 15.  Мотивація поведінки підприємства, основні види його вибору.
 16.  Інвестиційний та інноваційний клімат: основні характеристики та шляхи поліпшення.
 17.  Особливості розвитку малого бізнесу в Україні.
 18.  Витрати виробництва та шляхи їх зменшення (на прикладі підприємств України).
 19.  Стратегія соціально-економічного розвитку: регіональний рівень.
 20.  Мінімально ефективний розмір підприємства та структура ринку.
 21.  Порівняльна характеристика ринку досконалої та недосконалої конкуренції у сучасних умовах.
 22.  Зовнішні ефекти. Теорема Коуза.
 23.  Особливості поведінки конкурентного підприємства.
 24.  Основні різновиди монополій.
 25.  Сутність цінової дискримінації, основні її види.
 26.  Антимонопольне законодавство України та інших країн у дії.
 27.   Олігополія і її місце в ринковій економіці України.
 28.  Проблеми інвестування в умовах сучасного ринку.
 29.   Заробітна плата в умовах сучасного ринку.
 30.  Інноваційний розвиток економіки.

9. Методи навчання

Для ефективного засвоєння матеріалу дисципліни «Мікроеокноміка» у викладанні використовуються наступні методи навчання:

- пояснювально – ілюстративний;

-репродуктивний;

-частково-пошуковий;

-дослідницький;

-навчання у співробітництві.

10. Методи контролю

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання, вони забезпечують визначення рівня досягнення завдань навчання.

Поточний контроль проводиться викладачем на всіх видах занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або оцінки виконання завдань на практичних заняттях.

Результати поточного контролю враховуються викладачем при виставленні підсумкової оцінки з даної дисципліни.

Модульний контроль - це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення дисципліни студентами. Підсумковий контроль є семестровим контролем. Підсумковий контроль з дисципліни «Мікроекономіка» - екзамен.

Самоконтроль  призначений  для  самооцінки  студентами ефективності власної навчальної роботи з конкретної дисципліни.

 1.  Розподіл балів, які отримують студенти

Денна форма навчання

Модуль 1 Поточний контроль (мах - 50 балів)

Модуль ІІ Індивідуальне навчально-дослідне завдання  (мах- 10 балів)

Модуль ІІІ Підсумковий контроль (екзамен)            (мах -40 балів)

Підсумкова рейтингова оцінка                           (мах - 100 балів)

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підсумкова оцінка за  шкалою ECTS

Навчальний модуль І (модульна контрольна робота) (мах -15  балів)

Навчальний модуль 2 (модульна контрольна робота)                                                      (мах -15  балів)

Підсумок поточного контролю  

(мах - 20 балів)

1

2

3

4

5

6

7

8

15

15

20

10

40

90-100

5 (відмінно)

A

12

12

18

8

30

82-89

4 (добре)

B

"

"

"

"

"

74-81

4 (добре)

C

10

10

15

6

20

64-73

3 (задовільно)

D

"

"

"

"

"

60-63

3 (задовільно)

Е

0

0

0

0

0

35-59

2 (незадовільно)       (з можливістю повторного складання)

FX

"

"

"

"

"

1-34

2 (незадовільно)        (з додатковим вивченням дисципліни)

F

Заочна  форма навчання

Модуль 1 Поточний контроль (мах - 80 балів)

Модуль ІІ Індивідуальне навчально-дослідне завдання (мах- 20 балів)

Підсумкова рейтингова оцінка  (мах - 100 балів)

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підсумкова оцінка за  шкалою ECTS

Навчальний модуль І (модульна контрольна робота) (мах -10  балів)

Навчальний модуль 2 (модульна контрольна робота) (мах -15  балів)

Навчальний модуль 3 (модульна контрольна робота) (мах -15 балів)

Підсумок поточного контролю                              (мах - 40 балів)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

15

15

40

20

90-100

5 (відмінно)

A

8

12

12

32

16

82-89

4 (добре)

B

"

"

"

"

"

74-81

4 (добре)

C

6

9

9

26

12

64-73

3 (задовільно)

D

"

"

"

"

"

60-63

3 (задовільно)

E

0

0

0

0

0

35-59

2 (незадовільно)                     (з можливістю повторного складання)

FX

"

"

"

"

"

1-34

2 (незадовільно)                    (з додатковим вивченням дисципліни)

F

12. Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «МІкроекономіка».

2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять

3. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи

4. Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання з дисципліни

13. Рекомендована література

Базова

 1.  Базилевич В. Д. Мікроекономіка: Підручник / В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 2007.
 2.  Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник / О. Гриценко,
  О. Ястремський – 2-ге вид., переробл. – К.: Знання-Прес, 2007.
 3.  Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник /
  А. О. Задоя – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.
 4.  Кулішов В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: Навч. посібник / В. В. Кулішов – Львів: Магнолія, 2006, 2007.

Допомі жна

 1.  Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. Посібник / Т. Т. Горобчук – К.: ЦУЛ, 2002.
 2.  Долан Э. Дж. Микроэкономика / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей – СПб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1994.
 3.  Кулішов В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: Навч. посібник / В. В. Кулішов – Львів: Магнолія плюс, 2004.
 4.  Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Ю. Г. Тормоса – К.: КНЕУ, 2003.
 5.  Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р. М. Нуреева / [гл. ред. Р. М. Нуреев] – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 432 с.
 6.  Экономическая теория / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб. : Изд. СПбГУЭФ, Изд. «Питер», 2006. – 544 с.

14. Інформаційні ресурси

 1.  Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
 2.  Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18

E-mail: LS@korolenko.kharkov.com

http://korolenko.kharkov.com

 1.  Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2

E-mail: director@library.kharkov.ua

http://www.library.kharkov.ua


1. О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
2. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
3. Рекуперация, вторичная переработка, хранение и использование твердых отходов
4. . Теоретические основы маркетинга
5. Если вы видите что собеседник непреклонен в своем заблуждении то ловко переведите разговор на другой предм
6. по теме- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЛИЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ДИУРЕТИЧЕСКИ
7. Рост востребованности выпускников на рынке труда определяется не только трудоустройством выпускников в ц
8. сюда по кухне носишься скоро ли ужин будет готов Скоро скоро жена старого Тролля неторопливо накрывал.html
9. ІУманська
10. 17 Жанр- херт-комфорт романс экшн Пейринг- Шерлок-Джон Размер- макси 108 000 слов в оригинале Краткое сод
11. Тема-Практичне вивчення конструкції будови і роботи гусеничного рушія
12. настоятель католического монастыря аббатства настоятельница аббатиса
13. Бухгалтерская отчетность на предприятии
14. Отчет по лабораторной работе Коллоквиум Комплексная оценка
15. Таможня
16. Налоговая система как инструмент государственной экономической и социальной политики
17. Современные стили, используемые в сфере гостеприимства
18. Вариант 1 1. Формы корпоративных структур- финансово промышленные группы B транснациональные компан
19. Реферат- Особенности деятельности арбитражных судов в РФ
20. Выход на новую фазу развития нефтяной промышленности совпал в России с изменением политической системы и эк