Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЗВІТ З ПРАКТИКИ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗВІТ З ПРАКТИКИ

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Виконав студент:                                         Перевірили викладачі:

Групи 21-РПЗ                                                    Шарико М.О. _______

Бабалюк Д. П.                                                    Пугачов О.П. _______

Київ-2013

Число

Тема

Підпис

викладача

1

28.05.2013

      Розгалуження програми

2

29.05.2013

Оператор безумовного переходу (goto)

3

30.05.2013

Циклічні програми з розгалуженням

4

31.05.2013

Лінійні алгоритми

5

03.06.2013

Накопичення сум і добутків

6

04.06.2013

Одновимірні масиви

7

05.06.2013

Двовимірні масиви

8

06.06.2013

Складена команда

9

07.06.2013

Обробка текстової інформації


Зміст:

 1.  Розгалуження програми.
 2.  Оператор безумовного переходу (goto).
 3.  Циклічні програми з розгалуженням.
 4.  Лінійні алгоритми.
 5.  Накопичення сум і добутків.
 6.  Одновимірні масиви.
 7.  Двовимірні масиви.
 8.  Складена команда.
 9.  Обробка текстової інформації.

1. Розгалуження програми.

Кожен алгоритм можна проектувати застосовуючи три базові конструкції: лінійну, розгалуження та циклу.

Розгалуженою називається така алгоритмічна конструкція, яка передбачає у процесі виконання операцій вибір кількох можливих варіантів продовження роботи залежно від результату п6еревірки виконання певних умов.

Розгалужена алгоритмічна конструкція, що складається лише з двох гілок, має назву простої, якщо гілок більше ніж дві – складної.

Розгалуження – це алгоритмічна конструкція, де перевіряється умова (значення логічного виразу), і залежно від її істинності чи хибності виконується та чи інша серія команд. Є такі види розгалужень:

 1.  повне;
 2.  неповне;
 3.  вибір.

2.Оператор безумовного переходу (goto).

Команда переходу GOTO. Для зміни порядку виконання рядків у  програмі використовують команду переходу:

GOTO <номер рядка>

Дія команди. Відбувається перехід до рядка з зазначеним номером.

Команда розгалуження IF. Повна форма умовної команди. Команду розгалуження іноді ще називають умовною командою. Вона має дві форми: повну та коротку.

Загальний вигляд повної команди розгалуження такий:

ІF< логічний вираз> THEN <серія 1> ELSE <серія 2>

3.Циклічні програми з розгалуженням.

Циклічно навивається така алгоритмічна конструкція, яка передбачає виконання декілька разів однієї й тієї ж послідовності дій.

Керування кількістю повторів циклу здійснюється за допомогою змінної, яка має назву параметра циклу. При кожному повторі циклу значення цієї змінної змінюється на величину, яка називається кроком циклу. Порядок дій що виконується у циклі, називається тілом циклу. Цикл приміняється, коли значення параметру циклу досягає певного значення, за якого забезпечується виконання логічної умови припинення циклу.

Бувають цикли з передумовою, поступовою. Та з параметром.

4.Лінійні алгоритми.

Обчислювальний процес називається лінійним (не розгалужуються), якщонапрямок його продовження на будь-якому етапі обчислень єєдиним. Алгоритм лінійного обчислювального процесу описуєдії, послідовність виконання яких не залежить від вихіднихданих і результатів проміжних обчислень, тобто є постійною. 
Цей процес є найбільш простим видом обчислень. Лінійний процес 
(як і інший обчислювальний процес) можна представити у вигляді наступнихетапів: перший - завдання вихідних даних; другий реалізація обчислень;третє - виведення результатів рахунку і що пояснює інформації. Етапивідображаються на блок-схемі, а потім реалізуються в ПЕОМ у зазначенійпослідовності. 

5.Накопичення сум і добутків.

а) Наприклад: Скласти графічний алгоритм і програму для обчислення суми n значень функції.

аргумент Хі лежить в межах 4<=Xi<=8.5 і змінюється з кроком ΔХ=0,45.

Обчислення суми організуємо через обчислення її доданків. За умовою задачі окремі доданки суми зберігати не має потреби, тому кожний обчислений доданок будемо зберігати в одному і тому ж полі пам’яті (комірка Z). Доданки суми будемо обчислювати за однією і тією ж формулою, як значення простої змінної, змінюючи аргумент Хі на величину кроку ΔХ, тобто маємо справу з арифметичним циклом. Очевидно, що сума Z буде також простою змінною і її накопичення буде проходити за рекурентною залежністю.

Отже, заголовок циклу, символ 3, змінює параметр циклу від початкового значення до кінцевого з постійним кроком, а в тілі циклу проводиться обчислення доданків і накопичення суми, символ 4 і б.

Після виконання першого циклу змінна Z повинна приймати значення першого доданку і тому перед циклом змінній Z необхідно присвоїти значення нуль, символ 2.

6.Одновимірні масиви.

      Масив – це впорядкований скінчений вибір даних одного типу, які зберігаються в послідовно розташованих комірках оперативної пам’яті і мають спільну назву. Назву масиву надає користувач.

Масив складається з елементів. Кожний елемент має індекси, якими його можна знайти в масиві. Кількість індексів елементів визначає розмірність масиву.

Одновимірні масиви. Елемент масиву позначають іменем масиву, а у круглих дужках пишуть значення індексу елемента. Наприклад, К елементів одновимірного масиву А у програмах позначають так:

А(1) А(2)... А(К)

         Двовимірні масиви. Деякі дані зручно наводити у вигляді прямокутної таблиці, якій у Бейсику відповідає поняття двовимірного масиву. Розглянемо прямокутну таблицю В:

b11 b12b1n

b21 b22b2n

bm1 bm2bmn

Елементи двовимірних масивів мають два індекси. Перший вказує на номер рядка, а другий – ні номер стовпця, на перетині яких знаходиться елюент. Індекси записують у круглих дуках і відокремлюють комою.

8. Складена команда.

Складена команда – це команда, в якій декілька команд об’єднано в одну за допомогою службових слів begin та end:

 begin 

  <команда 1>;

  <команда 2>;

  …

  <команда n>;

 end;

9.Обробка текстової інформації.

         Загалом, уся текстова інформація, що обробляється комп’ютером, міститься у текстових документах. Світ текстових документів розмаїтий – це не лише книги чи преса, а й інструкції, оголошення та інше.

Основні вимоги для програмного засобу, які визначають його призначення як текстового редактора: наявність методів вводу текстової інформації, можливість пересування по тексту, наявність базових операцій редагування тексту (виділення, копіювання, переміщення, вилучення, пошуку та зміни тексту); можливість збереження результатів роботи та отримання твердої колії текстового документа.

Під текстовим процесором розуміємо прикладну програму яка, окрім базового набору роботи з текстом, володіє додатковими можливостями, такими як форматування тексту, перевірка правопису, перенос слів, встановлення ілюстрацій та інше.

Із найпоширеніших текстових процесорів є Місrocoft Word, який надає великі можливості користувачам різного рівня та кваліфікації.

Доступ до всіх функцій програми можна отримати через її головне меню. Воно містить дев’ять пунктів: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Окно, (Неlp).
1. Промышленность многоотраслевая преобладают производства тяжелой индустрии которые определяют специализ
2. 1 Понятие и сущность информационных технологий в сфере услуг
3. сновные положения субъекты и объекты налогообложения
4. Падение Гипериона Дэн СиммонсПадение Гипериона Серия- Гиперион ~ 2 Паде.html
5. Коммуникативные стили
6. УТВЕРЖДАЮ
7. Оформление интерьера магазина в реально действующем торговом предприятии при помощи мебели
8. Лекция 11. Учетная политика организации и налоговое планирование План 1 вопрос
9. совокупности научных дисциплин изучающих методы решения задач интеллектуального творческого характера с
10. Тема Защита работы Сдача материалов работы на проверку 9
11. Алло мы ищем таланты Организаторы шоу- школьный Актив УМКА Цели и задачи - Организация досуга школьни
12. Коммуникация ~ акт общения связь между двумя или более индивидами основанные на взаимопонимании соо
13. это свойство химических веществ действуя на организм вызывать структурнофункциональные нарушения со сто
14. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЫШЦЫ СОКРАЩЕНИЕ ЗА СЧЁТ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК И КАЛЬЦИЯ
15. Бокаловидная клетка
16. ’’ ’’~ ’’ ’ ’ ’’~ ’~~- ’ ’ ’’ ’’’~ 2010 ~.html
17. злоба дня представляющим интерес для больших социальных общностей и групп
18. Банковские резервы и их состояние
19. ПОНЯТИЕ ФОРМЫ И ВИДЫ СДЕЛОК МОСКВА 1998 г
20. Экстремумы функций многих переменных