Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Завдання спрямовані на зовнішнє середовище щодо банку або банківської системи- розробка методичних і

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА

   

Предмет і завдання банківської статистики

Банківська статистика – галузь фінансової статистики, яка вивчає масові явища і процеси в системі банківської діяльності.

Предмет банківської статистики – це взаємопов’язані кількісна та якісна сторони масових процесів і явищ банківської діяльності. Кількісна сторона – це сукупність цифрової інформації. Якісна сторона – це механізм поведінки того чи іншого явища, його закономірності й тенденції.

Перед банківською статистикою стоять такі завдання:

1. Завдання, спрямовані на зовнішнє середовище щодо банку або банківської системи:

 1.  розробка методичних і методологічних засад вивчення й аналізу банківської діяльності;
 2.  вивчення стану ринку банківських послуг України;
 3.  контроль за виконанням планово-нормативних директив і настанов НБУ;
 4.  забезпечення органів державного управління диференційованою інформацією про банківську діяльність;
 5.  визначення рейтингового ряду банківських установ за показниками стабільності та надійності з метою якнайповнішого інформування існуючих і потенційних клієнтів банків.

2. Завдання, спрямовані на внутрішнє середовище банку або банківської системи в цілому:

 1.  аналіз процесу надання банківських послуг, виявлення тенденцій, відхилень і визначення їх причин;
 2.  аналіз процесу кредитообороту;
 3.  оцінювання банківських ризиків;
 4.  аналіз балансу та фінансових результатів банку;
 5.  аналіз цін на банківські послуги;
 6.  аналіз інвестиційного портфеля банку;
 7.  аналіз ефективності банківської діяльності за певний період, тенденції та порівняння з іншими банками;
 8.  своєчасне виявлення внутрішніх диспропорцій у діяльності окремих банківських установ і розробка моделі заходів щодо їх подолання;
 9.  виявлення внутрішніх банківських резервів підвищення ефективності діяльності шляхом створення оптимізаційних   моделей і порівняння власних показників з аналогічними показниками провідних банків або банків-конкурентів;
 10.  організація цільових статистичних досліджень.

Поряд із збільшенням мережі банків розвиток банківської системи супроводжується розширенням асортименту наданих послуг. Статистика виділяє такі види банківських послуг:

1. Обліково-операційна робота:

2. Кредитування:

3. Грошовий оборот:

4. Грошове обслуговування:

5. Аналіз фінансово-економічного стану організацій:

Банківська статистична звітність подається у різні терміни.

Щоденно подається інформація:

 1.  про залишки на рахунках;
 2.  за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами і депозитами;
 3.  про курс та обсяги операцій з іноземною валютою тощо.

Щодекадно подається інформація:

 1.  про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків;
 2.  звіт про кредитні операції банків тощо.

Щомісяця подається:

 1.  про обороти та залишки на рахунках;
 2.  про цінні папери в портфелі  банку;
 3.  про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками;
 4.  про операції з банківськими металами у зливках, монетами;
 5.  про двадцять найбільших кредиторів банку тощо.

Щоквартально подається інформація для балансу та фінансових результатів проміжної фінансової звітності.

Щороку подається інформація:

 1.  про обороти та залишки на окремих балансових рахунках;
 2.  річний балансовий звіт про прибутки і збитки;
 3.  річний звіт про власний капітал;
 4.  звіт про рух грошових коштів.

Система показників банківської статистики

Система складається з показників трьох рівнів:

1. Вихідні показники, що містяться в статистичних джерелах або одержані шляхом розрахунку із цих джерел, які характеризують основні фактори розвитку банківської системи регіону і країни в цілому:

 1.  абсолютна величина банківських активів;
 2.  рівень інфляції;
 3.  величина реальних;
 4.  доходи населення за попередній місяць;
 5.  кількість банків, що зареєстровані на певній;
 6.  кількість філій банків, що зареєстровані в даному регіоні, не залежно від місцезнаходження цих філій – використовується при визначенні середньої кількості філій, створених одним банком;
 7.  кількість банківських установ в регіоні;
 8.  індекс кількості банківських установ в регіоні;
 9.  середня кількість філій, створених одним банком;
 10.  кількість банківських філій в регіоні незалежно від місцезнаходження головного банку;
 11.  обсяг кредитних вкладень, зареєстрованих в регіоні;
 12.  частка кредитів в активах.  

2. Базові індекси, одержані на основі вихідних показників. Поділяються на:

а) прямі індекси, що характеризують умови банківської діяльності:

 1.  індекс обсягу фінансових ресурсів;
 2.  індекс концентрації фінансових;

б) непрямі (результуючі) індекси, що характеризують умови банківської діяльності опосередковано, за кінцевими результатами, на які впливають такі фактори, які не піддаються індивідуальному обліку:

 1.  індекс  кількості філій;
 2.  індекс частки кредитних операцій в банківських активах);
 3.  індекс динаміки реальних активів.

3. Відносні  показники розвитку банківської системи, які:

а) характеризують діяльність банку щодо кількості населення:

 1.  величина банківських активів, що припадає на 100 тис. чоловік;
 2.  кількість банківських установ, що припадають на 100 тис.;

б) застосовуються для характеристики кількості банківських установ регіону:

 1.  величина банківських активів, що припадає на один банк;

в) характеризують 1 млн.грн. доходів населення:

 1.  величина активів на 1 млн.грн. доходів населення;
 2.  кількість банківських установ на 1 млн.грн. доходів.

Система показників статистики кредиту.

До основних завдань статистики кредиту належать:

 1.  організація статистичного обліку та звітності про кредитні операції;
 2.  розробка системи показників, що характеризують кредитні відносини, їх стан і розвиток;
 3.  виявлення статистичних закономірностей у розвитку кредитних відносин;
 4.  вдосконалення методології та методики розробки і аналізу системи показників з урахуванням досягнень економічної науки і міжнародних стандартів.

З метою статистичного вивчення кредитної діяльності банку застосовують систему показників, до якої входять дві підсистеми: абсолютних і відносних показників.

         1.   Абсолютні показники кредитної діяльності банку:

а) загальний обсяг кредитів, виданих за певний період, у тому числі наданих окремим клієнтам, спрямованих в окремі галузі й регіони, розподілених по підприємствах з різними формами власності(ВКР);

б)  загальні залишки коштів, виданих у вигляді позик, на певну дату (),

у тому числі:  за рахунок прострочених позик () :

                        на початок періоду () ;

                        на кінець періоду ();

в) середній залишок позик за період ():

 1.  за наявності даних на початок і кінець періоду:

                                  ;                                                                (3.1)

 1.  за наявності даних на більш як дві дати через однакові проміжки часу:

                                      ,                                (3.2)

де З1 , ЗN  - залишки коштів першого та останнього періодів,грн., N – кількість періодів, днів.  

г) кредитооборот - обсяг вчасно повернутих коштів, наданих позичальникам ();

д)  кредитооборот за рахунок прострочених позик ();

е)  загальний кредитооборот ():

                                  .                                                     (3.3)

Між показниками кредитної діяльності існує такий балансовий зв’язок:

                                  .                                                 (3.4)

     2. Система відносних показників кредитної діяльності банку містить такі показники:

а)  частка несвоєчасно повернених позик у загальному обсязі погашених позик:

                                        ;                                                           (3.5)

б)  частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості:

                                         ;                                                             (3.6)

в) швидкість обертання ():  

                                    ,                                                                (3.7)

де КР – обсяг короткострокової позики за певний період, грн.;

г)  тривалість користування кредитом  ():

                                    ,                                                          (3.8)

де - тривалість планового періоду, днів.

д)  одноденний оборот з погашення кредиту ():

                                      .                                                               (3.9)

3.4. Аналіз оборотності кредитів

Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статистичні методи і прийоми. Характеристика швидкості обертання кредиту за окремими банківськими установами або господарськими організаціями можна одержати за допомогою показників динамічного ряду: темпів росту і приросту, абсолютного приросту; методу групування; індексного методу.

Вплив швидкості обертання кредиту за окремими групами клієнтів або відділеннями банку та зміни питомої ваги залишків кредиту у цих групах на динаміку середньої швидкості у банку загалом вивчають з використанням індексного методу, зокрема індексів середніх величин. До системи цих індексів належать індекси змінного, постійного складу та структурних зрушень.

Індекс змінного складу () - являє собою відношення середньої тривалості користування кредитом у звітному році та середньої тривалості в базовому періоді і визначається за формулою:                                                      ,                      (3.10)

де - середній залишок позик за звітний та базовий період відповідно, грн.; - одноденний оборот з погашення кредиту за звітний та базовий період, грн.; - тривалість користування кредитом  за звітний та базовий період, днів;

На величину індексу мають вплив два фактори: зміна тривалості користування короткостроковим кредитом окремих одиниць сукупності і зміна питомої ваги одноденного обороту з погашення кредиту.

Якщо визначити питому вагу одноденного обороту з погашення кредиту за окремими клієнтами у їх загальній сумі за звітний і базовий період

() і підставити в формулу (3.10), то вона прийме такий вигляд:

           .                                                                        (3.11)

Індекс постійного складу – враховує вплив на зміну середньої тривалості користування кредитом лише зміни тривалості користування короткостроковим кредитом окремих одиниць сукупності і визначається за формулами:   

       або      .   (3.12, 3.13)

Індекс структурних зрушень – враховує вплив на зміну середньої тривалості користування кредитом зміни структурних зрушень в складі одноденного обороту з погашення кредиту:   

   або      .      (3.14, 3.15)                                                  

       Індекси середнього числа оборотів кредитів (середньої швидкості кредитів) визначаються також на підставі розрахунку індексу змінного складу, індексу постійного складу та індексу структурних зрушень.                                 

Індекс змінного складу (), враховує вплив на зміну середнього числа позик двох факторів: оборотність кредиту за окремими відділеннями банку (певними групами клієнтів, певними групами кредитів, класифікованих за обраною ознакою) та структура середніх залишків кредиту у цих відділеннях чи групах і визначається за формулами:

   ,               (3.16)

             ,                                                                (3.17)      де   - обсяг погашення позик за звітний та базовий період відповідно, грн.; - кількість оборотів кредиту за звітний та базовий період;  - структура середніх залишків кредиту за  звітний і базовий роки;    

Індекс постійного складу () враховує вплив тільки числа позик на зміну середнього рівня без врахування структурних зрушень і визначається за формулами:

      або         .       (3.18, 3.19)                                                                                                  

         Індекс структурних зрушень () визначає вплив структури одноденного обороту кредиту окремих підрозділів банку на середнє число кредиту і визначається за формулами:

     або      .          (3.20, 3.21)         

Для перевірки правильності обчислення індексів використовують такий їх взаємозв’язок:

                         .                                                                        (3.22)

Застосування індексів в аналізі дозволяє визначити абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом чи абсолютний приріст середнього числа оборотів кредиту за рахунок відповідних факторів.

Загальний абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом ()і визначається за формулою:

,           (3.23)

в тому числі:

 1.  за рахунок індивідуальних значень тривалості кредиту ():

                        ,                                         (3.24)

-        за рахунок структурних зрушень в одноденному обороті з погашення

()

                        .                                       (3.25)


Диплом на заказ


1. Тема 1.Аграрне право України в системі права України Аграрне право України як галузь права науки та навчаль
2. Некапиталистические системы хозяйства по А Чаянову- основания типологии
3. Словарь паронимов.html
4. Задание 1 Различные взгляды на право привели к появлению множества его определений- Право это совокупно
5. реферату- Управління підприємствомРозділ- Економіка підприємства Управління підприємством План Вступ
6. Реферат- Профессиональная деформация работников органов правопорядка
7. политической экономической и духовной консолидации крупнейших территорий можно будет говорить об их нацио
8. Системы счисления и коды
9. на тему Инвестиции
10. Вивчення вмісту сульфат іонів
11. Тем не менее мало кто задумывался о том какие реальные возможности по экономии собственных финансовых сред
12.  Декларирование товаров и транспортных средств как таможенная процедура 1
13. Маркетинговые исследования в рекламе
14. 6100 17000 ZigZg Mgic Level 2 6100 17000 Little Friends Beginner
15. Спартак Жизнеописание
16. Доклады статьи философские заметки Составление и общая редакция Ю.html
17. На тему- Программно технические средства обнаружения сетевых атак на ЛВС
18. LEGISLTIVE JUDICIL ND EXECUTIVE BRNCHES IN THE US The Legisltive Brnch The US is presidentil republic
19. Реферат- Функции нотариуса
20. Тестирование пользовательского интерфейса